+

Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 2

Šifra predmeta: PA2312
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 6
Uslov: položen predmet: Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 1

Upoznavanje studenata sa građevinskim materijalima i pejzažnoarhitektonskim konstrukcijama.

Sticanje osnovnih znanja o graćevinskim materijalima i pejzažnoarhitektonskim konstrukcijama potrebnim za projektovanje objekata pejzažne arhitekture.

Teorijska nastava

Građevinski materijali: građevinski kamen, keramički materijali, mineralna veziva, malteri, beton, metali, drvo i materijali na bazi drveta, ugljovodonična veziva, zaštitni i izolacioni materijali…

Konstruktivni elementi: stub, zid, temelj, … zid od kamena, zid od opeke, zid od betona, … (slog, spojnica, veziva).

Staze i platoi. Funkcija. Staze za pešake, kolsko pešačke staze, biciklističke staze, … Konstrukcija  (posteljica, tampon, noseći, vezujući  i abajući sloj), ivičnjaci, rigole. Staze  od kamena, staze od opeke, staze od betonskih elemenata… (različiti slogovi). Rampe, stepeništa.

Voda, kanali, bazeni, česme, fontane, vodoskok, ..

Objekti bez krovnog pokrivača – pergola, amfiteatar, …

Objekti sa krovom – paviljoni, pomoćni objekti…

Ograde i kapije – konstrukcija, materijali.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – studio

U okviru vežbanja, obrađuju se, kroz različite primere i  materijale, konstruktivni elementi, instalacije i sl. (popločavanje – zastori, ivičnjaci, stepenice, potporni zidovi, česme, fontane, ograde i kapije, pergola …). Predviđena je terenska nastava.