+

Urbana ekologija

Šifra predmeta: PA2314
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa najvažnijim ekološkim činiocima koji deluju unutar grada i sa promenama svih važnih abiotičkih i biotičkih činilaca u urbanoj sredini. Analiza uticaja ukrasnih biljaka na pojedine ekološke faktore u gradskom ekosistemu.

Osposbljenost studenata da rekognosciraju pojave promena koje u urbanom ekosistemu dovode do degradacija i snižavanja kvalteta život. Postavljanje osnova da studenti efikasno primenjuju postupke zaštite i popravljanja životne sredine u gradskom okruženju.

Teorijska nastava

Upoznavanje, vrednovanje i analiza ekoloških činilaca; grad i ekološki činioci,  delovanje najvažnijih ekoloških činilaca unutar  gradskih ekosistema. Odnos najvažnijih ekoloških činilca i gradske životne sredine. Analiza ekoloških, ambijentalnih i drugih promena osobina prostora do kojih dolazi pod uticajem antropogenih dejstava i urabanizacije područja grada, fleksibilnost i održivost urbanih ekosistema. Upoznavanje potencijala, važnosti i ekonomskih prednosti saznanja iz oblasti pejzažne arhitekture u korigovanju i unapređivanju osnovnih kvaliteta urbanog života. Ukrasne biljke i unapređivanje urbanih kvaliteta. Pregled teorijskih, aktuelnih, tradicionalnih i novih metoda korišćenja ukrasnih biljaka u ekološkom saniranju gradskog prostora.

Praktična nastava: Vežbe

Analiza delovanja pojedinačnih ekološih činilaca na gradski ekosistem, analiza  posebnih slučajeva degradiranja i revitalizovanja urbanog prostora, izrada i odbrana grupnog seminarskog rada