+

Korišćenje lovne faune

Šifra predmeta: Š3529B
Studijski program: Izborni
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Cilj predmeta je da studenti steknu opšta i stručna znanja neophodna za plansko i održivo korišćenje lovne faune kao prirodnog resursa koji je samo delimično obnovljiv.

Izučavanjem predmeta studenti se stručno osposobljavaju da neposredno rukovode raznovrsnim poslovima i zadacima na kompleksnom korišćenju lovnih potencijala šumskih i poljskih ekosistema.

Teorijska nastava Opštekorisni efekti lovnog gazdovanja u obezbeđivanju opstanka faune i očuvanja prirode; Ekonomika proizvodnje i gajenja divljači; Lovački trofeji; Izložbe lovačkih trofeja (priprema i organizacija); Lovni turizam; Specifičnosti lovnog turizma i zakonska regulativa; Formiranje i prezentacija lovne ponude; Organizacija dolaska i boravka turista (lovaca); Osnovni i prateći objekti u lovnom turizmu; Prostorno i funkcionalno uređenje lovišta; Vrste lovnih objekata i njihova izgradnja; Organizacija rada i poslovanja u lovištima; Tragovi i ponašanje važnijih vrsta divljači; Korišćenje lovne faune i načini lovljenja; Postupak sa ulovljenom divljači; Hvatanje žive divljači, priprema za transport (pakovanje), transport i zdravstvena zaštita divljači u transportu; Oprema i ambalaža za transport divljači; Evidencije lovnog gazdovanja; Lovna etika, kodeks lovaca, lovački običaji i tradicija