+

Драган Гачић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 865
Е-маил: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 92
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Драган Гачић је рођен 26. јула 1969. године у Осијеку. Основну школу је завршио у Биљу, а средњу школу у Шумарском школском центру у Сарајеву ‒ Илиџа (смер шумарски техничар). На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао је 1995. године. Магистарски рад је одбранио 2000. године, а докторску дисертацију децембра 2005. године, на истом факултету. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, у звање доцента изабран је 2006. године, а у звање ванредног професора 2011. године.

Као гостујући предавач на Високој школи за заштиту животне средине у Велењу ‒ Словенија (Environmental Protection College) ‒ 1st degree study programme Environmental Protection and Eco-technologies (област Wildlife management) био је ангажован током 2014. и 2015. године. У току 2014. године решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде именован је за председника Комисије за израду елабората о установљавању ловишта на подручју Републике Српске, а у току 2015. године као експерт из Републике Србије учествовао је на Међународној научној радионици под називом „Workshop on the assessment of wild boar management options” (Парма, Италија), коју је организовала и финансирала EFSA ‒ European Food Safety Authority.

У свом досадашњем раду објавио је преко 70 библиографских јединица које се баве проучавањем проблематике гајења и коришћења популација крупне дивљачи (јелен, срна и дивља свиња), штетама на дивљачи и њиховим стаништима услед облагања канала за наводњавање и изградње саобраћајне инфраструктуре, ретким и угроженим врстама дивљачи у Србији (велики тетреб и дивокоза), отварањем шума и применом механизованих средстава рада.

Коаутор је помоћног универзитетског уџбеника „Практикум из ловства са заштитом ловне фауне” (2011). Поседује диплому да је завршио курс за мерење и оцењивање трофеја за европске врсте крупне дивљачи, који је 2002. године организовао Ловачки савез Југославије уз учешће међународних експерата CIC-а (International Council for Game and Wildlife Conservation). Од 2012. године поседује лиценцу Ловачке коморе Србије за израду планских докумената у области ловства (број лиценце 0153). У периоду 2010‒2016. године био је члан радних група за припрему националних законских прописа из области ловства, а одржао је и неколико пленарних и стручних предавања у земљи и иностранству (Словенија и Република Српска). Цитираност радова у којима је аутор или коаутор према бази података Web of Science износи преко 20 цитата у часописима са SCI листе (www.kobson.nb.rs).

Био је коментор одбрањене докторске дисертације на Универзитету „Josipa Jurja Strossmayera” у Осијеку (Пољопривредни факултет), члан комисије за оцену подобности теме, кандидата и ментора једне докторске дисертације (Универзитет у Новом Саду – ПМФ), ментор 5 магистарских теза и 18 мастер радова одбрањених на Шумарском факултету, члан комисије за оцену и одбрану једне магистарске тезе на Факултету безбедности, и члан комисије за одбрану 18 мастер радова на Шумарском факултету.

Учествовао је у реализацији 18 домаћих научноистраживачких пројеката, од којих је руководио реализацијом 9 пројеката. Тренутно је члан међународне истраживачке групе „EUROBOAR”, као и стручне организације „Удружење шумарских инжењера и техничара Србије” и Ловачког удружења „Кошутњак” из Београда.

На Шумарском факултету у Београду био је заменик шефа Катедре искоришћавања шума, члан Комисије за признавање високошколских исправа (Одсек за шумарство) и члан Комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија шумарства. Тренутно је члан Савета Шумарског факултета, члан Наставно-научног већа Факултета и члан Комисије на докторским студијама модула Шумарство (подмодул ‒ Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне).

Ожењен је, отац две ћерке.

Област истраживања

Ловно газдовање
Екологија дивљих животиња

Одабрани научни радови

  1. Gačić D.P., Milošević-Zlatanović, S., Pantić, D., Đaković, D. (2007): Evaluation of the eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 52 (4): 419-426.
  2. Massei, G., Kindberg, J., Licoppe, A., Gačić, D., Šprem, N., Kamler, J., Baubet, E., Hohmann, U., Monaco, A., Ozoliņš, J., Cellina, S., Podgórski, T., Fonseca, C., Markov, N., Pokorny, B., Rosell, C., Náhlik, A. (2015): Wild boar populations up, number of hunters down? A review of trends and implications for Europe. Pest Management Science 71 (4): 492-500.
  3. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015): Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin 24 (4): 1310-1317.
  4. Šelmić, V., Gačić, D., Ćeranić, A. (2001): Lov i lovna privreda. Jugoslovenski pregled 45 (1): 97-124.
  5. Gačić, D. (2005): Proučavanja starosne i trofejne strukture populacija srne (Capreolus capreolus L.) u Vojvodini, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 222 lista.
  6. Šelmić V., Gačić D. (2011): Lovstvo sa zaštitom lovne faune: praktikum, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, Planetaprint, str. 1-200.
  7. Gačić D., Marković B., Jovanović M., Mrđenović D., Badža B. (2015): Elaborat o ustanovljavanju lovišta na području Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka, str. 1-183.
  8. Rukovodilac projekta „Istraživanje šteta od krupne divljači i njihov uticaj na šumske ekosisteme Republike Srbije (pilot projekat)“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2007-2008).
  9. Rukovodilac projekta „Uporedna analiza stanja lovišta i populacija krupne divljači kojima gazduje JP Vojvodinašume“ – JP „Vojvodinašume“, Novi Sad (2012).

Rukovodilac projekta „Istraživanje reintrodukcija jelenske divljači u Srbiji i unapređenje gazdovanja novonastalim populacijama“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2013-2014).