+

Bolesti ukrasnih biljaka

Šifra predmeta: Š2423A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 4
Uslov: Položeni ispiti iz Botanike i Dendrologije

Cilj ovoga kursa je da se studenti upoznaju sa bolestima drveća i žbunja u parkovima, drvoredima i drugim urbanim sredinama. Studenti se upoznaju sa najčešćim mikozama, bakteriozama, virozama, fitoplazmatičnim organizmima i parazitnim cvetnicama koje ugrožavaju opstanak drveća u drvoredima i parkovima.

Potpuna osposobljenost studenata da prepoznaju patogena i preporuče odgovarajuće mere borbe protiv parazitnih bolesti ukrasnih biljaka.

Teorijska nastava: Uvod: značaj bolesti biljaka u urbanim sredinama (stablima u drvoredima, parkovima i zelenim površinama). Definisanje pojma bolesti i njihova klasifikacija. Abiotičke bolesti (uticaj polutanata i drugih zagađivača na zdravstveno stanje biljaka, mehanička oštećenja, i sl.). Biotičke bolesti (bolesti uzrokovane gljivama, bakterijama, virusima, mikoplazmatičnim organizmima i parazitnim cvetnicama). Takođe se upoznaju sa osnovnim principima profilakse i terapije, tj. zaštite biljaka u urbanim sredinama.

Praktična nastava: Kako se često u parkovima i drvoredima nalaze stabla podložna truleži, studenti će se detaljno upoznati sa načinima detekcije truleži na dubećim stablima, čišćenju i dezinfekciji rana i zaštiti tih stabala. U nešto manjem obimu studenti se upoznaju sa najznačajnijim bolestima u staklarama i rasadnicima. Na vežbama studenti se upoznaju sa osnovnim tehnikama sakupljanja, pakovanja i konzervisanja uzoraka, pravljenjem stalnih preparata za determinaciju uzročnika, pripremanju hranljivih podloga za izolaciju parazitnih organizama, pre svega gljiva i bakterija. Upoznaju se sa osnovnim svojstvima fungicida koji se mogu koristiti u zaštiti stabala u urbanim sredinama.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe