+

Француски jезик

Шифра предмета: Ш1107Г
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: основне
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: најмање основно знање француског језика

савладавање француског стручног језика

могућност коришћења стручне литературе на француском језику

Теоријска настава : стручни текстови, граматика

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе