+

Gajenje šuma posebne namene

Šifra predmeta: Š4739V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Upoznavanje studenata sa vrstom i kategorizacijom šuma posebne namene, značajem ovih šuma, zastupljenošću u Srbiji i zakonskom regulativom u vezi s tim, sa prirodnim procesima koji se odvijaju u semiprirodnim šumama, sa  potrebom zaštite biološke raznovrsnosti.

Osposobljavanje za definisanja stanja, karakteristika, uzgojnih potreba, primenu  metoda obnove i nege šuma posebne namene po pricipima prirodi bliskog gajenja šuma, i za izvođenje ovih mera, s ciljem povećanja stabilnosti i trajnosti.

Teorijska nastava:

Šume posebne namene – definisanje, vrste, značaj, zakonska regulativa, kategorizacija ovih šuma. Savremena potreba i trend stavljanja prirodnih šumskih ekosistema pod određeni vid i oblik zaštite. Funkcijski pristup određivanja namene šume, ograničenja pri gazdovanju šumama posebne namene i neophodnost stvaranja funkcionalnog tipa šume. Osnovne napomene o obnavljanju i nezi šuma prioritetne proizvodne funkcije. Uzgojne potrebe i mere u šumama posebne namene – specifičnosti, karakteristike i princip aktivne zaštite. Gajenje zaštitno-meliorativnih šuma: šuma u ekstremno nepovoljnim uslovima staništa, u ekstremno nepovoljnim klimatskim uslovima, na gornjoj granici šumske vegetacije – subalpijskih šumskih  ekosistema), ograničavajući činioci za razvoj šume; gajenje šuma sa priritetnom zaštitnom ulogom. Gajenje šuma posebnog značaja: šuma u nacionalnim parkovima i u ostalim zaštićenim prirodnim dobrima; šuma sa prioritetnom socijalnom funkcijom – izletiničkih, rekreacionih i park šuma, prigradskih (urbanih) šuma, šuma u okolini banja i prirodnih lečilišta; šuma u lovištima i odgajalištima divljači; šuma u imisionim oblastima; gajenje semenskih sastojina, namenskih kultura i zasada; gajenje šuma sa funkcijom naučnih istraživanja i školskim oglednim centrima.

Praktična nastava: