+

Osnove gajenja nizijskih šuma

Šifra predmeta: Š4740A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: Odslušan ispit iz predmeta: Ekologije gajenja šuma i Gajenje šuma 1

Upoznavanje slušalaca (studenata) sa osnovama gajenja nizijskih šumskih ekosistema, njihovom rasprostranjenošću u prošlosti i danas u Srbiji, stepenu vegetacijske, ekološke i morfološke proučenosti; strukturom i morfologijom sastojina; dominantnim uticajima kojima su izloženi, načinom gazdovanja i primenom pojedinih metoda obnove i nege sastojina.

Osposobljenost (studenata) slušalaca za primenu osnovnih metoda obnove i nege u sastojinama nizijskih šumskih ekosistema u Srbiji.

Teorijska nastava:

Obrađuju se osnovni pojmovi: nizijska šuma – plavna šuma – ritska šuma, analizira se rasprostranjenost nizijskih – plavnih – ritskih šuma u Srbiji, prikazuje se geomorfologija nizijskog i aluvijalnog područja, analiziraju se fluvijalni procesi i daju osnovne informacije o zemljištu, vegetaciji i klimi šumskih staništa, analizira se značaj nizijskih šuma na okolnu sredinu, istorijski razvoj i odnos čoveka, analiziraju se glavni faktori koji utiču na njihovo stanje danas, obrađuje se ekologija glavnih vrsta drveća u nizijskim  šumama i daje pregled njihove zastupljenosti u okviru sistematizovanih delova-fitocenoza, prema postojećim klasifikacionim sistemima, analizira se morfologija i struktura sastojina u kompleksima nizijskih šuma, obrađuju se osnovne metode prirodne obnove i nege u karakterističnim tipovima nizijskih šuma.

Praktična nastava:

U modelnim sastojinama i na trajnim oglednim površinama studenti se upoznaju sa efektima savremenih pristupa u procesu obnavljanja i negovanja sastojina u karakterističnim tipovima nizijskih šuma. Izrađuje se seminarski rad iz problematike gajenja nizijskih šuma.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe