+

Osnove mehaničke prerade drveta

Šifra predmeta: Š4739G
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni (VIII semestar)
Broj ESPB: 3
Uslov:

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima mehaničke prerade drveta iz oblasti pilanske prerade, izrade sečenih, ljuštenih furnira i slojevitog drveta.

Osnovno informisanje budućih inžinjera o savremenim tehnološkim procesima mehaničke prerade drveta.

Teorijska nastava

Mehanička prerada drveta. Tehnologija kao naučna disciplina. Istorijat prerade drveta. Terminologija i organizovanje materije koja se izučava. Osnovni načini obrade drveta. obrada rezanjem. Geometrijski podaci i terminologija alata. Mašinski sistemi za obradu piljenjem, rendisanjem, glodanjem, sečenjem, ljuštenjem. Tehnološki sistemi: za pilansku preradu, za preradu u furnire i furnirske ploče, za finalnu preradu. Obrada plastičnim deformisanjem. Ostali načini obrade i unutrašnji transport. Hidrotermička obrada drveta. Lepkovi i lepljenje. Uređaji za unutrašnji transport.