+

Šumski ksilofagni insekti i lignikolne gljive

Šifra predmeta: Š4844G
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: Nema

U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju sa najznačajnijim ksilofagnim insektima i lignikolnim gljivama na stabalima. Takođe, u okviru ovog predmeta oni uče i kako se protiv njih treba boriti.

Puna osposobljenost studenata da prepoznaju ksilofagne insekte i lignikolne gljive na stablima i u slučaju potrebe vrše njihovo suzbijanje u šumi.

Uvod. Značaj drveta. Najčešće gljive prouzrokovači truleži dubećih stabala. Identifikacija najznačajnijih vrsta iz Phylum Basidiomycota i Phylum Ascomycota truležnica stabala. Pojam, vrste i dijagnoza truleži. Uticaj epiksilnih gljiva na membranu i ćelijski sadržaj. Mere borbe protiv gljiva prouzrokovača truleži drveta na dubećim stablima u šumi. Zaštita trupaca od truleži posle seče stabala u šumama i na šumskim stovarištima. Specifičnosti građe ksilofagnih insekata. Fiziologija ishrane i varenja ksilofagnih insekata. Ksilofagni insekti kao razarači drveta. Načini na koji ksilofagni insekti oštećuju drvo. Dijagnoza prisustva ksilofagnih insekata. Ekonomski značaj ksilofagnih insekata. Najznačajnije vrste ksilofagnih insekata i njihovo suzbijanje.