+

Dendrometrija

Šifra predmeta: Š3525
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7 (sedam)
Uslov:

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za različite tehnike i metode prikupljanja (premera), obrade, vrednovanja (analize) i prezentacije informacija o pojedinačnim stablima, sastojinama i većim šumskim kompleksima, te upoznavanje sa značajem širine spektra i pouzdanosti informacija o šumskom fondu s aspekta dalje upotrebe u šumarstvu i u drugim oblastima

Znanja neophodna za slušanje i aktivno učešće u različitim oblicima nastave iz drugih šumarskih disciplina (korišćenje šuma, gajenje šuma, nauka o prirastu, planiranje gazdovanja šumama itd.), za rad u šumarskoj praksi, kao i za nastavak školovanja na master akademskim i doktorskim studijama

Teorijska nastava

Uvod; Premer oborenog stabla; Premer dubećeg stabla; Određivanje starosti i prirasta stabla; Premer (inventura) šuma; Određivanje zapremine, sortimentne strukture i kvaliteta sastojine, Određivanje starosti i prirasta sastojine

Praktična nastava

Obuka za rad sa mernim instrumentima koji se koriste u Dendrometriji, određivanje zapremine, starosti i prirasta stabla, projektovanje različitih metoda uređajne (sastojinske) inventure šuma, obrada podataka (programski paket Osnova), određivanje broja stabala, zapremine, starosti i prirasta sastojine, analiza i prezentacija rezultata, upoznavanje sa osnovnim principima i mogućnošću primene daljinske detekcije u inventuri šuma