+

Fiziologija biljaka

Šifra predmeta: Š1210
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: akademske - osnovne
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov: Šumarska botanika

Sticanje znanja o životnim procesima i pojavama u biljkama koja su neophodna za savladavanje uže stručnih disciplina. Poznavanje funkcija od najnižeg strukturnog nivoa – ćelije, preko tkiva do organskog sistema i do nivoa zajednice – ekosistema kao i uticaj činilaca spoljašnje sredine na životne procese biljaka.

Veća stručnost za poslove u oblasti proizvodnje sadnog materijala, gajenja šuma, nege i zaštite biljaka. Teorijska osnova za unapređenje kvaliteta biljaka, produkcije organske materije, fiziološku vitalnost, otpornost na stesne činioce sredine.

Teorijska nastava: Povezanost fiziologije sa drugim stručnim disciplinama u oblasti Šumarstva. Vodni režim. Potencijal vode. Usvajanje vode. Kretanje vode u biljci. Odavanje vode: transpiracija, gutacija, suzenje. Činioci koji utiču na vodni režim.Antitranspiranti. Sadržaj vode u biljkama, dnevna i sezonska dinamika. Klasifikacija biljaka u odnosu na zahteve prema vodi. Fiziologija mineralne ishrane. Sadržaj mineralnih elemenata u biljkama. Organi pomoću kojih se vrši usvajanje mineralnih materija. Mehanizam usvajanja jona. Činioci koji utiču na usvajanje i sadržaj mineralnih elemenata. Uticaj rizosferne mikroflore na usvajanje jona. Uticaj ontogenetskog razvića biljaka na sadržaj jona. Uticaj specifičnosti biljaka iheterogenosti pojedinih organa i dr. Značaj pojedinih makro i mikroelemenata.Fotosinteza. Pigmenti fotosinteze. Značaj osobina svetlosti. Uloga ugljendioksida. Mehanizam procesa:fotofizička i fotohemijska -svetlosna reakcija. Hemijska ili reakcija u tami (Kalvinov ciklus). Produkti fotosinteze i njihova transformacija.Činioci koji utiču na fotosintezu.  Disanje -hemizam i mehanizam. Činioci koji utiču na disanje. Fiziologija rastenja. Stadijumi. Polarnost. Korelacije. Periodičnost rastenja i mirovanja.Fiziologija razvića. Razviće i spoljašnja sredina.Fiziološki aktivne materije.Auksini.Giberelini.Citokinini. Abscisinska kiselina. Etilen. Retardanti i  ostale fiz. aktivne materije. Alelopatija. Činioci koji utiču na rastenje i razvićeFiziologija semena.  Fiziologija otpornosti,  temperature, suša,  soli, pH, anaerobni uslovi, zračenje, zagađenost i dr.

     Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Eksperimentalne vežbe: Funkcije stoma, stomatični indeks, plazmoliza. Funkcija membrana. Odeđivanje sadržaja vode u biljci. Potencijal vode. Intenzitet transpiracije. Određivanje sadržaja mineralnih elemenata u biljnom tkivu, azot, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, mikroelementi. Fotosintetički pigmenti. Pokazatelji fotosinteze. Intenzitet disanja. Uticaj svetlosti na klijanje semena. Apsorpcija korenom. Uticaj biljnih hormona na rastenje. Uticaj soli na rastenje.