+

Данијела Ђунисијевић Бојовић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118a
Консултације: понедељак, 10.30 ‒ 11.30 часова

Др Данијела Ђунисијевић‑Бојовић је рођена у Бајиној Башти, где јe завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер Пејзажна архитектура. Последипломске – магистарске студије уписала је 2002. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру Физиологија биљака. У априлу 2005. године одбранила је магистарску тезу под наловом „Ефекат различитих регулатора растења и стратификације на клијање семена јавора (Acer peudoplatanus L.)” и тиме стекла звање магистра биолошких наука. У звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура изабрана је у октобру 2005. године. Од 2005. године ради као асистент на Шумарском факултету на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. На Одсеку за шумартво је, од исте године, ангажована као асистент на предмету Физиологија биљака. У јулу 2013. одбранила је докторску дисертацију „Утицај концентрације олова и кадмијума у земљишту на развој дрвенастих биљака” на Шумарском факултету Универзитета у Београду под менторством др Матилде Ђукић. Тиме је стекла звање доктора биотехничких наука за област Пејзажна архитектура и хортикултура. Од новембра 2013. године запослена је на Шумарском факултету у звању доцента, а у октобру 2019. године у звање ванредног професора. Ангажована је у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама. До сада је учеcтвовала у 5 иcтраживачких пројеката Минитарcтва за науку Републике Србије у области биотехнике, заштите животне средине и интердисциплинарних итраживања и једном научно‑стручном пројекту Управе за шуме при Миниcтарству пољопривреде, шумарcтва и водопривреде Републике Србије. Учеcтвовала је у пројекту LE NOTRE ( Landscape Education – Now Opportunities for Teaching and Research in Europe) у оквиру ERASMUS програма Европcке уније. Као аутор или коаутор објавила је 89 научних радова, од којих 9 са SCI листе.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008. http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008
  • Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of  Fe  Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle  Seedlings. Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf