+

Organizacija i poslovanje u šumarstvu

Šifra predmeta: Š4843
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položen ispit iz Planiranja gazdovanja šumama

Pružanje potrebnih organizacionih i menadžerskih znanja, koja će omogućiti uspešno organizovanje poslovanja preduzeća u javnom i privatnom sektoru šumarstva i zaštite prirode. Upoznavanje sa osnovnim principima organizovanja javne uprave i službe u  šumarstvu i zaštiti prirode, modelima organizovanja i podrške vlasnicima privatnih šuma, kao i organizacijom i poslovanjem preduzeća u šumarstvu i zaštiti prirode.

Raspolaganje znanjima koja će omogućiti uspešno rešavanje zadataka i problema iz oblasti organizacije i poslovanja u šumarstvu, odnosno, osposobljavanje za teorijska (da bi se shvatio smisao i svrha aktivnosti u sferi menadžmenta i preduzetništva) i praktična znanja (kako u uslovima tranzicije i tržišne ekonomije, uspešno organizovati proizvodnju i poslovanje u šumarstvu).

Teorijska nastava: Uvod u organizaciju šumarstva, Razvoj organizacije  šumarstva, Organizacija šumarstva u EU i zemljama u tranziciji, Strateški  i zakonodavni okviri organizacije šumarstva i zaštite prirode, Organizacija javne uprave i službe u šumarstvu i zaštiti prirode, Organizacija vlasnika privatnih šuma, Organizovanje preduzeća u šumarstvu (preduzeća za gazdovanje državnim šumama i malih i srednjih preduzeća u šumarstvu) i zaštiti prirode (preduzeća nacionalnih parkova), Osnove menadžerskog upravljanja i preduzetničkog poslovanja u šumarstvu.

Praktična nastava: Osnove poslovne korespodencije, timskog rada i prezentovanja rezultata, Principi formiranja preduzeća, udruženja i NVO u šumarstvu, Oblici organizovanja preduzeća u šumarstvu, Poslovanje i finansiranje preduzeća u šumarstvu, Oblici organizovanja i podrške vlasnicima privatnih šuma, Priprema poslovne dokumentacije (za izradu biznis planova i učešće na javnim konkursima), Principi osnivanja klastera, Saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama u šumarstvu.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1etjhwBB1Yiziq7fzOct4KBtk_epsErWO