+

Šumarska botanika i anatomija drveta

Šifra predmeta: Š1102 / ŠU1102
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan u prvom semestru
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Šumarska botanika i anatomija drveta je predmet koji je namenjen studentima prve godine Odseka za šumarstvo. Iz ovog predmeta studenti će kroz Šumarsku botaniku proširiti svoje znanje vezano za određena poglavlja kao što su: Citologija, Histologija, Morfoloija i Anatomija vegetativnih organa, Sistematika i td. Nastava iz predmeta Anatomije drveta kao naučne, botaničke i šumarske discipline ima za cilj da studentima pruži potrebna znanja vezana za makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu autohtonih i alohtonih vrsta drveća.

Stečeno znanje iz Šumarske botanike poslužiće im kao osnova za veći broj fundamentalnih i profilnih disciplina koje se slušaju na pomenutom odseku u toku studija. Poznavanje materije iz Anatomije drveta ima pored naučne i vrlo veliki praktikni (privredni) značaj. Za stručnjake na terenu (šumarski inženjer, tehničar i dr.), ona je od značaja za stručnu determinaciju drveta na skladištima na terenu, industrijskim pogonima ili dostavljenih uzoraka, a izuzetno i pri determinaciji fosiliziranih uzoraka iz paleontoloških nalazišta, sudskim ekspertizama i slično.

Teorijska nastava: Uvod u Šumarsku botaniku. Istorijat i razvoj botanike.  Citologija (proučavanje biljne ćelije). Histologija. Podela biljnih tkiva (tvorna, trajna). Tipovi, osobine, lokalizacija i funkcija ćelija koja grade osnovna tkiva.  Organologija (morfološka i anatomska građa biljnih organa, vegetativni i fruktifikacionih). Razmnožavanje biljaka (bespolno i polno). Osnovi sistematike nomenklature biljaka. Taksonomske kategorije; vrste sistema klasifikacije; mesto biljaka u savremenim sistemima klasifikacije. Sistematika šumskih drvenaste vrste. Sistematika šumskih zeljastih vrsta. Uvod anatomiju  drveta. Makroskopska građa drveta. Anatomska građa drveta četinara-provodni elementi (aksijalne traheide ranog drveta, radijalne traheide). Mehanički elementi (aksijalne traheide poznog drveta). Parenhim (radijalni, epitelni, aksijalni). Uporedna anatomija drveta četinarskih vrsta. Anatomska građa drveta lišćara (podela na difuzne i prstenasto-porozne vrste. Provodni elementi (traheje, vaskularne i vazicentricne traheide-prelazni elementi). Mehanički (libriform, vlaknaste traheide-prelazni elementi). Parenhim (radijalni i aksijalni /apotrahealan i paratrahealan/). Uporedna anatomija drveta lišarskih vrsta.

Praktična nastava: Izvodi se u vidu jednodnevnih izleta –vezano za Sistematiku biljaka za koje je prema nastavnom planu, predviđeno ukupno 3 dana.