+
????????????????????????????????????

Душан Јокановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 134
Консултације: у договору путем и-мејла

Др Душан (Данила) Јокановић рођен је 28.09.1980. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у родном граду. Основне студије на Шумарском факултету – одсеку за Шумарство, уписао је школске 2001/02. године. Дипломирао је 04.07.2008. године са просечном оценом 8.10 током основних студија. Школске 2009/10. године уписао је докторске студије на Шумарском факултету – одсеку за Шумарство и то на модулу „Семенарство, расадничарство и пошумљавање“. Дана 01.07.2016. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich на алувијалним стаништима у Србији“ и стекао научни назив доктора биотехничких наука. На Шумарском факултету је запослен од септембра 2010. године, најпре у својству истраживача-приправника, потом истраживача-сарадника, док је 01.04.2016. године изабран у звање асистента. Дана 20.12.2016. године, на седници Већа биотехничких наука, изабран је у звање доцента, а 09.11.2021. године у звање ванредног професора. До сада је објавио преко 60 библиографских јединица, од чега је 12 радова на СЦИ листи (на 6 је први аутор), 4 рада у часописима категорије М 24, затим две међународне монографије (категорија М 12), поглавље у међународној монографији (категорија М 13), као и предавање по позиву на међународној конференцији (М 31). Самостални је аутор публикације „Практикум из Лековитог биља“ која спада у помоћну уџбеничку литературу. Радови др Душана (Данила) Јокановића, ванредног професора, цитирани су више од 50 пута. Учествовао је у организационом одбору више научних конференција. Крајем октобра 2019. године, боравио је у руском граду Вороњежу у својству члана међународног жирија на такмичењу под називом „XVI International Junior Forest Contest “, док је током 2020. и 2021. године онлајн учествовао у истом својству на поменутом скупу. Тренутно је MC (руководилац за подручје Србије) COST акције CA 18207 под називом „Biodiversity of Temperate Forest Taxa Orienting Management Sustainability By Unifying Perspectives“. Др Душан (Данила) Јокановић, ванредни професор, има интензивну сарадњу, како са колегама из иностранства, тако и на регионалном нивоу, посебно са Шумарским факултетом у Загребу и Биотехничким факултетом у Љубљани. Члан је већа Одсека за шумарство, Изборног и Наставно-научног већа. Обављао је функцију секретара Катедре „Семенарства, расадничарства и пошумљавања“ од 01.10.2018. до 30.09.2021. године. Течно говори енглески и немачки језик.

Ужа научна област

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Област истраживања

 • Анатомија дрвета
 • Таксономија и систематика биљака
 • Шумарска ботаника
 • Лековито биље
 • Физиологија биљака
 • Дендрохронологија
 • Фиторемедијација

Ангажовање у настави

Основне академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

 1. Jokanović, D., Vilotić, D., Mitrović, D., Miljković, D., Rebić, M., Stanković, D., Nikolić, V. (2015): Correlations between the anatomical traits of Gymnocladus canadensis Lam. in heartwood and sapwood of early- and latewood zones of growth rings, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (4), p. 1399-1404, DOI: 102298/ABS150424118J
 2. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Nonić, M., Devetaković, J., Stanković, D. (2017): Latewood proportion inside growth rings by bald cypress in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12A), 7925-7930
 3. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Lakušić, B., Jović, Đ. (2018): Growth rings width of bald cypress stems from two alluvial sites in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1), 306-312
 4. Jokanović, D., Vilotić, D., Šijačić-Nikolić, M., Nikolić, V., Stanković, D., Budić, B. (2018): Variability of morpho-anatomical characteristics of bald cypress needles from Topčider Park (Belgrade), Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6093-6099
 5. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Stanković, D. (2018): Morpho-anatomical petiole characteristics of the beech in natural populations in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6087-6092
 6. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić Jokanović, V., Lukić, S., Ćirković-Mitrović, T. (2020): Site influence on anatomical structure of bald cypress, Wood Research, 65 (1), 13-24
 7. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Geostatistics application in order to determine risk zones in forest ecosystems, Ecologica 90 (25), 287- 293, UDK 633*9:368.025.61
 8. Stanković, D., Jokanović, D. (2017): Pollutants in plants, Lambert Academic Publishing, p. 1-54, ISBN 978-3-659-91695-3
 9. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Watering regime influence on sustainability of floristic structure of special nature reserve „Obedska bara“, 65, p. 459-477
 10. Jokanović, D., Nikolić, V. (2017): Širina traheida stabala taksodijuma na aluvijalnim staništima u Srbiji, Šumarstvo, 3-4, 189-198, UDK 630*811.151:582.476