+
????????????????????????????????????

Душан Јокановић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 134
Консултације: у договору путем и-мејла

Др Душан (Данила) Јокановић рођен је 28.09.1980. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је, као ђак генерације, у родном граду. Основне студије на Шумарском факултету – одсеку за Шумарство, уписао је школске 2001/02. године. Дипломирао је 04.07.2008. године са просечном оценом 8.10 током основних студија. Школске 2009/10. године уписао је докторске студије на Шумарском факултету – одсеку за Шумарство и то на модулу „Семенарство, расадничарство и пошумљавање“. Дана 01.07.2016. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich на алувијалним стаништима у Србији“ и стекао научни назив доктора биотехничких наука. На Шумарском факултету је запослен од септембра 2010.године, најпре у својству истраживача-приправника, потом истраживача-сарадника, док је 01.04.2016. године изабран у звање асистента. Дана 20.12.2016. године, на седници Већа биотехничких наука, изабран је у звање доцента у коме се тренутно налази. До сада је објавио преко 60 библиографских јединица, од чега је 12 радова на СЦИ листи (на 6 је први аутор), 4 рада у часописима категорије М 24, затим међународна монографија (категорија М 12), поглавље у међународној монографији (категорија М 13), као и предавање по позиву на међународној конференцији (М 31). Радови др Душана (Данила) Јокановића, доцента, цитирани су више од 50 пута. Учествовао је у организационом одбору више научних конференција. Крајем октобра 2019. године, боравио је у руском граду Вороњежу у својству члана међународног жирија на такмичењу под називом „XVI International Junior Forest Contest “. Тренутно је MC (руководилац за подручје Србије) COST акције CA 18207 под називом „Biodiversity of Temperate Forest Taxa Orienting Management Sustainability By Unifying Perspectives“. Др Душан (Данила) Јокановић, доцент, има интензивну сарадњу, како са колегама из иностранства, тако и на регионалном нивоу, посебно са Шумарским факултетом у Загребу и Биотехничким факултетом у Љубљани. Члан је већа Одсека за шумарство, Изборног и Наставно-научног већа. Тренутно обавља функцију секретара Катедре „Семенарства, расадничарства и пошумљавања“. Течно говори енглески и немачки језик.

Ужа научна област

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Област истраживања

 • Анатомија дрвета
 • Таксономија и систематика биљака
 • Шумарска ботаника
 • Лековито биље
 • Физиологија биљака
 • Дендрохронологија
 • Фиторемедијација

Ангажовање у настави

Основне студије:

Мастер студије:

Докторске студије:

Одабрани научни радови

 1. Jokanović, D., Vilotić, D., Mitrović, D., Miljković, D., Rebić, M., Stanković, D., Nikolić, V. (2015): Correlations between the anatomical traits of Gymnocladus canadensis Lam. in heartwood and sapwood of early- and latewood zones of growth rings, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (4), p. 1399-1404, DOI: 102298/ABS150424118J
 2. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Nonić, M., Devetaković, J., Stanković, D. (2017): Latewood proportion inside growth rings by bald cypress in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12A), 7925-7930
 3. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Lakušić, B., Jović, Đ. (2018): Growth rings width of bald cypress stems from two alluvial sites in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1), 306-312
 4. Jokanović, D., Vilotić, D., Šijačić-Nikolić, M., Nikolić, V., Stanković, D., Budić, B. (2018): Variability of morpho-anatomical characteristics of bald cypress needles from Topčider Park (Belgrade), Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6093-6099
 5. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić, V., Šijačić-Nikolić, M., Stanković, D. (2018): Morpho-anatomical petiole characteristics of the beech in natural populations in Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9), 6087-6092
 6. Jokanović, D., Vilotić, D., Nikolić Jokanović, V., Lukić, S., Ćirković-Mitrović, T. (2020): Site influence on anatomical structure of bald cypress, Wood Research, 65 (1), 13-24
 7. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Geostatistics application in order to determine risk zones in forest ecosystems, Ecologica 90 (25), 287- 293, UDK 633*9:368.025.61
 8. Stanković, D., Jokanović, D. (2017): Pollutants in plants, Lambert Academic Publishing, p. 1-54, ISBN 978-3-659-91695-3
 9. Nikolić, V., Jokanović, D. (2018): Watering regime influence on sustainability of floristic structure of special nature reserve „Obedska bara“, 65, p. 459-477
 10. Jokanović, D., Nikolić, V. (2017): Širina traheida stabala taksodijuma na aluvijalnim staništima u Srbiji, Šumarstvo, 3-4, 189-198, UDK 630*811.151:582.476