+

Šumska transportna sredstva

Šifra predmeta: Š2419
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Milorad Zlatanović, Dušan Stojnić

Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: Bez uslova

Sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti šumskih transportnih sredstava u cilju osposobljavanja za samostalno projektovanje, izvođenje i održavanje šumskih puteva i objekata na njima.

Osposobljavanje za izradu projekata, izvođenje i organizaciju građenja šumskih puteva i objekata na njima.

Teorijska nastava Značaj i karakteristike šumskih transportnih sredstava. Otvaranje šuma i transport. Oblici zemljanih objekata. Poprečni profili. Projektovanje nulte linije i povlačenje trase. Uzdužni profil. Metode izrade zemljanih objekata. Obrada i zaštita kosina useka i nasipa. Potporni i obložni zidovi. Primena, projektovanje i izrada cevastih i pločastih betonskih propusta. Tipovi kolovoznih konstrukcija. Elementi kolovoznih konstrukcija (posteljica, donja i gornja podloga, …). Predmer radova i predračun troškova gradnje puteva. Statika konstrukcija i njena primena na dimenzionisanju pojedinih elemenata na mostovima. Projektovanje, građenje i eksploatacija drvenih mostova. Tehnologija izgradnje šumskih komunikacija i sredstva za izvršenje. Projekat organizacije građenja. Zakonska regulativa.

Praktična nastava:Izrada idejnog projekta šumskog puta i mosta na šumskom putu, sa elementima glavnog projekta.

Terenska nastava: Izrada glavnog projekta šumskog puta po direktnom načinu projektovanja na terenu (snimanje na terenu i izrada projektnog elaborata) i snimanje situacije proticajnog profila vodotoka kao osnove za projektovanje veštačkog objekta (mosta ili propusta).