+

Душан Стојнић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 832
Е-маил: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 62
Консултације: понедељак, 10‒12 часова; среда 08-10 часова

Душан М. Стојнић, доктор биотехничких наука – област шумарство, рођен је 16.06.1986. године у Сремској Митровици, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2010. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за шумарство. Исте године уписао је мастер студије на модулу Коришћење шумских и ловних ресурса, а мастер рад на тему „Витоперење и проширење коловоза шумског пута у кривинама малог полупречника“ одбранио је 2012. године. Докторску дисертацију под насловом „Примена вишекритеријумског одлучивања у планирању мреже шумских путева у шумама посебне намене“ одбранио је 2019. године на Универзитету у Београду – Шумарском факултету.

Радни однос засновао је 2011. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду као сарадник у настави. У звање асистента изабран је 2013. године, а у звање асистента са докторатом изабран је 2019. године. Др Душан Стојнић ангажован је на предметима Шумска транспортна средства, на основним студијама, и Отварање шума и Шумско грађевинарство, на мастер студијама.

У досадашњем раду објавио је преко 30 стручних и научних радова из области коришћења шумских и ловних ресурса, од чега 4 рада из категорије М23.

Као члан истраживачког тима учествовао је у реализацији већег броја научно-истраживачких и развојних пројеката из области шумарства, а као одговорни пројектант израдио је бројне пројекте изградње и реконструкције шумских путева и мостова на шумским путевима за потребе наставних база Шумарског факултета, јавних предузећа и удружења шумовласника. Од стране Шумарског факултета од 2015. године редовно је ангажован као надзорни орган при градњи и реконструкцији шумских путева.

Др Душан Стојнић активно учествује у радним телима Шумарског факултета, а од 2018. године члан је Савета Шумарског факултета.

Област истраживања

Шумска транспортна средства, отварање шума, шумско грађевинарство.

Одабрани научни радови

  1. Stojnić, D., Danilović, M., Vojvodić, P., Ćirović, V. (2019). Mogućnost primene laserskog daljinomera pri projektovanju šumskih puteva. Šumarstvo 1-2(2019): 207-2018
  2. Dražić, S., Danilović, M., Stojnić, D., Blagojević, V., Lučić, R. (2018). Openness of Forests and Forest Land in the Bosnia and Herzegovina Entity Republic of Srpska, Šumarski list, No. 3-4: 183-195
  3. Stojnić, D., Danilović, M., Dražić, S. (2017). Inventura i izrada katastra primarne mreže šumskih puteva, Šumarstvo, No. 3-4: 199-212
  4. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2016). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 59, No. 5: 911-926, http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2015.1045971
  5. Stojnić, D., Danilović, M., Zlatanović, M. (2016). Mogućnost primene mrežne analize za određivanje najkraćeg puta i vremena prevoza drveta kamionima – studija slučaja Majdanpečke domene, Šumarstvo, No. 3-4: 129-139
  6. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015). Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 24, No. 4, pp. 1310-1317.
  7. Danilović, M., Kosovski, M., Gačić, D., Stojnić, D., Antonić, S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stands, Šumarski list, 5-6
  8. Stojnić, D., Janić, M., Zlatanović, M, Stefanović, B. (2015). Impact of vehicle movement simulation on the size of forest road traveled way widening in small radius curves, Bulletin of the Faculty of Forestry, Special issue on the occasion of the international symposium „Forest engineering of Southeast Europe – state and challenges“, pg. 131-140. DOI: 10.2298/GSF15S1131S
  9. Stojnić, D., Zlatanović, M. (2015). Tehnika mrežnog planiranja u upravljanju projektima šumskog putnog inženjerstva (Network planning technique in forest road engineering project management), Šumarstvo, No. 3: 133-142
  10. Danilović, M., Stojnić, D. (2014): Ocena stanja mreže šumskih puteva kao osnov za izradu programa otvaranja gazdinskih jedinica (Assessment of the state of a forest road network as a basis for making a program of forest management unit opening). Glasnik Šumarskog fakulteta 110, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (59-72), DOI:10.2298/GSF1410059D