+

Automatizacija u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMP2313
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu uspešno da primenjuju stečena znanja, pre svega u izboru i korišćenju elemenata i metoda merne tehnike i automatizacije u pogonima za preradu drveta, a između ostalog i za praćenje i razumevanje delova nastave u predmetima: unutrašnji transport, sušenje drveta, mašine i alati za obradu drveta, iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase, energetika u drvnoj industriji, zaštita na radu i u životnoj sredini, površinska obrada drveta, finalna prerada drveta.

Upoznavanje i ovladavanje tehnikama merenja sa aspekta transformacije fizičkih veličina. Matematičke metode analize sistema automatskog upravljanja i modeliranja fizičkih procesa. Sagledavanje savremenih sistema automatskog upravljanja u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta i detaljno upoznavanje sa realizacijom upravljanja osnovnim fizičkim veličinama, komponentama upravljačkih sistema.

Teorijska nastava : Svrha uloga i značaj SAU. Pojam prenosne funkcije. Predstavljanje pomoću blok shema i grafa toka procesa. Stabilnost. Klasifikacija regulacionih sistema. Princip rada davača/pretvarača: definicije. Opšti zahtevi pri prenosu podataka. Davači/pretvarači. Električni pojačavači i završni/izvršni uređaji. Hidraulični i pneumatski pojačavači i završni/izvršni uređaji. Elektronski i električni regulatori. Regulacija pojedinih fizičkih veličina. Primeri sistema regulacije u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta.

Praktična nastava:

 Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Elementi Furijeove transformacije i izvođenje Laplace-ove transformacije. Osobine Laplace-ove transformacije. Pojam prenosne funkcije. Sinteza funkcije prenosa preko blok dijagrama. Algebra funkcije prenosa. Kriterijumi stabilnosti. Predastavljanje PF sistema sa više promenjljivih. Odziv sistema na jediničnu Heviside-ovu pobudnu funkciju. Inverzna Laplace-ova transformacija. Elektro-mehaničke analogije. Lagrange-ova funkcija. E: Određivanje prenosne karakteristike servopotenciometra sa i bez opterećenja, Određivanje prenosne karakteristike NTC i termoparova, Prošireni kolimator laserskog snopa i procesno merenje dimenzija, laserski mikroprojektor.