+

Finalna prerada drveta

Šifra predmeta: TMP4729
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi ispiti iz predhodnih godina studiranja

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji nameštaja i građevinske stolarije kako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja  donose odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

 U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava : Tehnologija kao naučna disciplina, tehnologija finalne mehaničke prerade drveta,obradni sistemi u finalnoj prerdi drveta,tehničke karakteristike obradnih sistema, pokazatelji kvaliteta obradnih sistema, pojam greške i tačnosti u tehnologiji finalnih proizvoda , klasifikacija grešaka, tačnosti obrade i podešavanja, sinteza gršaka obrade, osnovni elementi procesa rezanja, kretanja pri obradi rezanjem, metodi obrade rezanjem u finalnoj preradi drveta, obradljivost i glavni faktori obrade, nadmere na obradu, obrada masivnog drveta: krojenje građe,priprema površina za dalju obradu, ravnanje, figovanje formiranje širina, debljina i dužina,profilisanje gredica i daščanih ploča,izrada elemenata za spajanje gredica u ramove,ploča od punog drveta u korpuse i gredica i ploča u postolja (geštele), oblikovanje detalja glodanjem, piljenjem i struganjem, obrada masivnog drveta plastičnim deformisanjem, obradni procesi i mašinski sistemi, obrada ploča na bazi drveta, krojenje ploča, krojenje i priprema furnira,  obradni procesi i mašinski sistemi, obrada sastava sa pravolinijskim konturama, obrada okruglih i ovalnih ploča, završna montaža.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema, kvalitet obrađene površine, tehnološki postupci. Terenska nastava – Snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema za: krojenje rezane građe, priprema površine za dalju obradu, profilisanje masivnog drveta, izrada elemenata veze, oblikovanje i dimenzionisanje, krojenje ploča i ostalih materijala, obrada pločastih  materijala.  Utvrđivanje kvaliteta obrađenih površina u funkciji režima obrade. Utvrđivanje nadmera za obradu. Izbor alata. Izrada programa za pojedine faze obrade pri oblikovanju proizvoda. Studenti će praksu izvoditi prema unapred pripremljenim zadacima i pismenim i usmenim uputstvima za pojedine sisteme i metode obrade.