+

Hemijska prerada drveta

Šifra predmeta: TMP35A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Cilj kursa je da upozna studente sa osnovnim procesima koji se primenjuju u hemijskoj preradi drveta, da ih poveže sa osnovnim osobinama drveta i njegovim hemijskim sastavom. Takođe, težnja je usmerena ka tome da se ukaže na mogućnost primene procesa prerade koji će omogućiti najefikasniju preradu, a naročito da ukaže na neophodnost maksimalnog korišćenja drveta kao obnovljive sirovine. Takođe studenti se upoznaju sa mogućnostima prerade razčičitih sortimenata drveta, kao i ostataka i otpadaka mehaničke prerade drveta u proizvode (ili poluproizvode) najrazličitije namene, uz primenu principa maksimalnog korišćenja drvne sirovine – maksimalni prinosi i proizvodnja bez otpadaka

Studenti stiču saznanja koja ih osposobljavaju rad u procesima hemijske prerade drveta

Teorijska nastava

Uvod. Proizvodnja vlakana: Izbor i priprema drvne sirovine za proizvodnju vlakana. Podela postupaka  prema načinu defibracije.Osnovne vrste mehaničkih vlakana. Osnovni principi semihemijskog postupka. Osnovni principi hemijskih postupaka.  Sulfitni postupci.  Sulfatni postupak. Termička razgradnja drveta:  Suva destilacija drveta  Ugljenisanje drveta. Gasifikacija drveta. Ekstraktivna industrija. Proizvodnja smole od drveta. Proizvodnja štavnih materija. Proizvodnja eteričnih ulja. Iskorišćavanje biljnog zelenila – hlorofil, karotenske paste, stočna hrana. Saharifikacija drveta: Hidrolitička razgradnja ugljenohidratne komponente drveta primenom kiselih i enzimskih katalizatora. Zaštita okoline u hemijskoj preradi drveta.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Termička razgradnja drveta, ispitivanje proizvoda termičke razgradnje,  izolovanje ekstraktivnih materija.