+

Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMP2415
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: nema

Student samostalno rešava konstrukciju nameštaja i proizvoda od drveta. Vrši izbor materijala, elemente veze, dimenzioniše, spaja delove u proizvod kome je određena funkcija, koju treba pouzdano i trajno da ispunjava, a pri tome,  da je njegova proizvodnja ekonomična. Koristi glavni crtež, crtež preseka i detalja , šeme formiranja proizvoda i materijalne liste.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja, pretvori odabrano idejno rešenje u konstrukciju na osnovu koje se može obaviti priozvodnja na raspoliživoj tehnološkoj opremi, u velikoserijskoj i maloserijskoj proizvodnji. Kontinuirano  i   kompetentno radi na razvoju novih proizvoda od drveta zajedno sa dizajnerima i tehnolozima.

Teorijska nastava:

Uvod, konstrukcije kao deo razvoja proizvoda, definicija konstrukcije i varijante konstruisanja, proizvodi od drveta i njihova klasifikacija, raščlanjivanje proizvoda od drveta, spajanje delova u cilju povećavanja dimenzija, ugaoni ramovski spojevi, ramovske ispune, korpusni fiksni spojevi, korpusni demontažni spojevi, čvrstoća spojeva, konstruktivni elementni, profili na delovima iz punog drveta i pločama od drveta, sredstva za spajanje u konstrukcijama: tiplovi, vijci za drvo, lamel pera, ugaona pera, okov za nameštaj i građevinsku stolariju, tolerancije i naleganja, konstruisanje nameštaja: korpusni nameštaj, konstruktivni delovi korpusnog nameštaja, funkcionalni delovi korpusnog nameštaja, skeletni nameštaj: stolice, stolovi, kreveti,  konstruisanje građevinske stolarije: ulazna vrata, pregradna vrata, prozori, kontrola kvaliteta konstrukcije: funkcionalne mere, stabilnost i izdržljivost.

Praktična nastava. Kontrola kvaliteta konstrukcije: funkcionalne mere, stabilnost i izdržljivost.

Praktična nastava:

Rešavanje zadataka i problema u vezi sadžajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz tri kolokvijuma  i kratke testove, izradom elaborata i upoznavanjem sa laboratorijom za kontrolisanje kvaliteta nameštaja.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe