+

Mašinstvo sa industrijskom energetikom

Šifra predmeta: TMP2310
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Odslušani predmeti: Matematika, Fizika, Tehnička mehanika. Dolazak na predavanja i vežbe

Upoznavanje sa termodinamičkim procesima koji su prisutni u preradi drveta, osnovnim elementima mašina i uređaja koji se koriste u drvnoj industriji,  kao i hidraulikom i pneumatikom koja je prisutna kod pomenutih mašina

Poznavanje termodinamičkih procesa, karakteristika delova mašina i uređaja koji se koriste u drvnoj industriji.Ovladavanje osnovama proračuna radi pravilnog izbora uređaja i opreme, i upoznavanje sa pravilnim održavanjem delova tokom eksploatacije

Teorijska nastava Prostiranje toplote. Proizvodnja tehnološke pare u kotlu. Delovi i oprema kotla. Vlažan vazduh: parametri i osnovni procesi.Toplotna pumpa. Kompresor i razvod komprimovanog vazduha. Osnovi pneumatike i primena pneumatike u drvnoj industriji. Ventilatori: vrste i primena u drvnoj industriji. Osnovi hidraulike i primena hidraulike u drvnoj industriji. Standardi i tolerancije. Radni i kritični naponi, stepen sigurnosti. Mašinski materijali. Mašinski elementi. Postupci izrade mašinskih elemenata: rezanjem i plastičnim deformisanjem.

Praktična nastava: Praktična nastava „Kompresor, skladištenje, razvod i korišćenje komprimovanog vazduha“. Terenska nastava „Kotlovsko postrojenje. Hidraulika i pneumatika kod mašina za preradu drveta. Elementi mašina i uređaja u preradi drveta“.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe