+

Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMP48A2/B2/C1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Izučavanjem ovog predmeta studenti stiču saznanja o upravljanju preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta. Klasifikacija materije o upravljanju data je prema upravljačkim funkcijama, što predstavlja analitički okvir koji se koristi u celom svetu. Preuzimanjem ovih funkcija, budući inženjeri prerade drveta, u svojstvu menadžera, mogu značajno da doprinesu postizanju boljih rezultata u preduzeću, putem stvaranja okruženja za efektivnu i efikasnu delatnost pojedinaca koji rade zajedno u skupovima.

Sticanje znanja o upravljanju preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta i primena istih u cilju postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju.

Teorijska nastava

Uvod, razvoj mišljenja o menadžmentu, priroda menadžmenta, menadžerski poslovi i potrebna znanja, strateški menadžment, planiranje, organizovanje, vođenje, komuniciranje, radna motivacija, odlučivanje.

Praktična nastava:

Prikupljanje podataka u preduzećima za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta potrebnih za izradu seminarskog rada.
Drugi oblici nastave –