+

Pneumatika i hidraulika u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP232
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP)
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni predmet
Broj ESPB: 6
Uslov: Dolazak na predavanja i vežbe

Upoznati studente sa elementima pneumatskih i hidrauličnih sistema, njihovom ulogom i primenom u drvnoj industriji

Osposobiti studente (buduće inženjere) da samostalno vrše analizu već postojećih pneumatskih i hidrauličnih sistema u drvnoj industriji, predlažu mere za njihovu optimizaciju i poboljšanje, i projektuju iste prema zadatim uslovima.

Teorijska nastava

Delovi pneumatske instalacije. Primeri primene pneumatskih sistema u drvnoj industriji. Dimenzionisanje i optimalni izbor komponenti pneumatske instalacije (kompresora, rezervoara, razvodnika i izvršnih organa). Primeri projektovanja prema zadatim uslovima. Mere za povećanje energetske efikasnosti pneumatskih sistema. Optimalno održavanje pneumatskih uređaja i instalacija.

Delovi hidrauličnog kola. Vrste hidrauličnih kola prema nameni. Primeri primene hidrauličnih sistema u drvnoj industriji. Dimenzionisanje i optimalni izbor komponenti hidraulične instalacije (pumpe, razvodnika i izvršnih organa). Primeri projektovanja prema zadatim uslovima. Mere za povećanje energetske efikasnosti hidrauličnih sistema. Održavanje hidrauličnih uređaja i instalacija.

Praktična nastava:

Poseta preduzeću za preradu drveta. Izrada seminarskog rada.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe