+

Površinska obrada drveta

Šifra predmeta: TMP4730
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje studenata sa materijalima i postupcima koji se primenjuju u površinskoj obradi drveta. Sticanje znanja o tehnološkoj organizaciji procesa površinske obrade,  karakteristikama obradnih sistema i parametrima režima obrade. Praćenje toka procesa površinske obrade putem određivanja vrednosti svojstava podloge, materijala za površinsku obradu u različitim fazama procesa.

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa mogu samostalno da vode tehnološki proces površinske obrade u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta – proizvodnji nameštaja i enterijera, te da na osnovu stečenih znanja mogu samostalno da donose odluke pri odlučivanju o investicionim ulaganjima u opremu za površinsku obradu drveta, kako u industrijskim pogonima tako i u malim i srednjim preduzećima.

Teorijska nastava: Opšte o površinskoj obradi drveta, drvo i ploče od drveta kao podloga za površinsku obradu, karakteristike površine drveta (geometrija površine – hrapavost), materijali za površinsku obradu – za pripremu površine (brusna sredstva, špahtlovi, kitovi, zapunjači pora, pigmenti, bajcevi), premazi (nitrocelulozni, alkidni, akrilni, poliestarski, poliuretanski, kiseloočvrščavajući, vodeni), rastvarači i razređivači, prirodni materijali (ulja, voskovi), svojstva premaza, osnove formiranja filma premaza na drvetu, sistemi premaza, sušenje i očvršćavanje premaza, trajnost sistema premaz/drvo, tehnološki procesi površinske obrade, priprema površine, bojenje i dekorativna obrada, nanošenje premaza, prečišćavanje vazduha u lakirnicama, sušenje i očvršćavanje premaza, brušenje i poliranje premaza, primena različitih premaza, lakirne linije za različite finalne proizvode.

Praktična nastava i drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Ispitivanja u površinskoj obradi drveta – ispitivanja podloge, ispitivanja premaza (u tečnom stanju, u fazi nanošenja i očvrsnutog filma), ispitivanja radne sredine. Utvrđivanje kvaliteta obrađene površine.