+

Prerada drveta na pilanama

Šifra predmeta: TMP3625
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni (VI semestar)
Broj ESPB: 6
Uslov:

Ovladavanje osnovnim pojmovima pilanske prerade drveta. Upoznavanje sa teorijom maksimalnog korišćenja sirovine, kao i sa osnovnim metodima prerade. Upoznavanje sa tehnologijom i tehnološkim procesima za pilansku preradu drveta četinara i tvrdih i mekih lišćara i egzota.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih inžinjera za rešavanje problema u savremenim pilanskim tehnološkim procesima.

Teorijska nastava- Sirovinska osnova i kvalitet sirovine za pilansku preradu drveta. Vrste, struktura, podela i program proizvodnje u pilanama. Stovarište trupaca: prijem sirovine, merenje, sortiranje, čuvanje i otprema sirovine na preradu. Piljenje drveta: osnove primarnog pinjelja za četinare i za lišćare standardnih i vanstandardnih dimenzija. Tehnologija primarnog piljenja drveta: sredstva rada, transport… Sekundarno piljenje izrezanih sortimenata: rad na sekundarnom piljenju, vrste mašina, sredstva transporta i merenje. Sortiranje  i slaganje građe za parenje i prirodno i tehničko sušenje. Priprema sirovine za otpremu. Kvantitativni, kvalitativni i ekonomski pokazatelji uspešnosti rada.

Praktična nastava: Vežbe- se odvijaju u dve komplementarne celine, saglasno pređenom gradivu na predavanjima. Prvi deo obuhvata izradu karakterističnih zadataka iz dendrometrije i upoznavanje sa programom proizvodnje pilanske prerade drveta. Ovaj deo, takođe, sadrži karakteristične zadatke iz osnova primarnog i sekundarnog piljenja, kao i kvantificiranje pokazatelja kvantitativnog, kvalitativnog i vrednosnog iskorišćenja drveta. Drugi deo sadrži zadatke vezane za tehnološki proces pilanske prerade.

Terenska nastava- podrazumeva upoznavanje studenata sa tehnološkim procesom, sredstvima rada i sredstvima transporta u tehnološkim procesu pilanske prerade četinara i lišćara. Nastava se odvija u fakultetskim nastavnim bazama, po grupama i fazama tehnološkog procesa. Tako, studenti, u prisustvu nastavnika i asistenata, izvode sledeće radnje. Na stovarištu trupaca –  sortiranje, klasiranje i pripremu oblovine za preradu; u pilanskoj hali – operacije primarnog i sekundarnog piljenja i dimenzionisanja sortimenata po debljini, širini i dužini; na stovarištu  rezane građe obavljaju operacije: sortiranje i klasiranje rezane građe i pripremu složajeva za parenje i sušenje. Praktičan rad na merenju iskorišćenja pilanske oblovine i prikupljanje podataka o radnim mašinama i uređajima sastavni su deo svih faza rada. Na kraju studenti sastavljaju Dnevnik terenske nastave.