+

Teorijske osnove lepljenja drveta

Šifra predmeta: TMP35V2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Studenti stiču znanja iz oblasti očvršćavanja i sekundarne adhezije polimernih sistema za drvo, određivanja kvaliteta ostvarene lepljene veze. Osposobljavanje studenata za izbor adhezivnog sistema u odnosu na vrstu drveta.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: Uvod u teoriju lepljenja. Mehanička adhezija.Specifična adhezija. Primarne i sekundarne veze. Polimerne površine i međupovršine. Karakterizacija. Struktura lepljene veze. Kohezivne i adhezivne sile. Kvašenje i razlivanje. Idealno, spontano i indukovano kvašenje. Koeficijent razlivanja i termodinamički rad adhezije. Kontaktni ugao. Jangova jednačina. Hildebrandov parametar rastvorljivosti-pomoć u izboru adheziva. Dipolni momenat. Laplasova jednačina kapilariteta i teorija toroida. Kvalitet adhezivne veze. Načini loma: adhezijski, kohezijski, kombinovani.

Praktična nastava: Poseta fabrici u cilju sagledavanja uticaja drvnih vrsta i adhezivnih formulacija na kvalitet lepljene veze.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Priprema daščica za izradu epruveta od tri drvne vrste. Karakterisanje drvne sirovine. Variranje adhezivnih formulacija u cilju poboljšanja kompatibilnosti adheziv-aherent. Karakterisanje kupovnog adheziva .Podešavanje recepture pripremljenog adheziva. Karakterisanje pripremljenog adheziva.Kvašenje: snimanje male kapljice tečnosti na površini drveta u funkciji vremena. Određivanje kontaktnog ugla. Sagledavanje uticaja drvnih vrsta i adhezivnih formulacija na kvašenje. Priprema adheziva različitih receptura i izrada epruveta. Određivanje smicajne čvrstoće lepljene veze. Sagledavanje uticaja drvnih vrsta i adhezivnih formulacija na kvalitet lepljene veze.