+

Zaštita drveta

Šifra predmeta: TMP2418
Studijski program: Tehnologije, menacment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje studenata sa bioekološkim karakteristikama ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva, kao i sa osnovnim principima preventivne i represivne zaštite drveta, pravilnog izbora načina, metoda aplikacije i preparata za zaštitu drveta uz praktičnu primenu principa efikasnosti, ekonomičnosti i sigurnosti.

Ovladavanje potrebnim znanjima o uzročnicima i uslovima destrukcije drveta, metodima i preparatima za zaštitu drveta, radi sprovođenja mera racionalne zaštite.

Teorijska nastava:

Razmnožavanje, razviće i životni ciklus ksilofagnih insekata, ostvarivanje napada i širenje. Ishrana i uticaj ksilofaga na svojstva drveta. Osnovi sistematike i ekonomski najvažnije vrste. Bioekologija najvažnijih primarnih, sekundarnih, tercijernih i kvaternih ksilofaga. Tipovi oštećenja i simptomi napada.Razmnožavanje i razviće lignikolnih gljiva, način ostvarivanja infekcije i širenje gljiva. Ishrana gljiva, stepen parazitizma i uticaj na svojstva drveta. Osnovi sistematike gljiva i najvažnje truležnice.Podela prema stanju drveta koje napadaju. Bioekologija najvažnijih truležnica.Obojavanje drveta. Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu. Istorijat razvoja zaštite drveta. Efikasnost, ekonomičnost i sigurnost kao osnovni principi. Mere zaštite drveta: Organizaciono-tehničke, fizičke i hemijske. Osnovi toksikologije. Metodi primene preparata, podela metoda. Pojam impregnacije. Metodi bez pritiska. Metodi difuzije. Štedeći postupci. Postupci pune impregnacije. Neotrovni postupci: voda i vakuum. Fumigacija. Metodi i preparati za sterilizaciju drveta u međunarodnom prometu.

Praktična nastava:

Osnovi morfologije i anatomije insekata. Podela insekata prema stanju drveta koje napadaju. Osnovi morfologije gljiva, tipovi i faze truleži i simptomi prisustva truležnica u drvetu. Pregled drveta, objekata, konstrukcija i predmeta od drveta.Metodi dijagnoze vrste uzročnika, intenziteta napada i obima nastale štete. Procena stanja i potrebnih mera sanacije. Pregled stovarišta trupaca i rezane građe. Hemijska sredstva za zaštitu drveta neorganskog i organskog porekla, njihove osnovne karakteristike i namena. Organizacija izvođenja zaštite drveta. Preventivne i represivne mere. Pravilna manipulacija i čuvanje. Uređenje stovarišta trupaca, rezane građe i proizvoda. Održavanje higijene stovarišta, magacina, konstrukcija i objekata. Način i principi izrade elaborata za izvođenje zaštite drveta za pogone DI, stambene objekte i konstrukcije.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe