+

Ekologija u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP36A5/B4/C4
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: prema Pravilniku o obavljanju terenske nastave, školske prakse i stručne ekskurzije - član 7

Osposobljavanje sudenata da stručna i naučna saznanja stečena na predavanjima i vežbama uspešno primene u praksi uz savladavanje praktičnih problema vezanih za upravljanje sistemima za zaštitu životne sredine i kontrolu emisije zagađivača.

Sticanje praktičnog iskustava u uspostavljanju i  kontroli sistema za uklanjanje štetnih materija iz pojedinih operacijama u procesu prerade drveta.

Nastava se odvija u prisustvu nastavnika i asistenata po grupama i fazama tehnološkog procesa u fabrikama koje poseduju odgovarajuću tehnologiju. Studenti se u početnoj fazi rada upoznavaju sa tehnološkim rasporedom proizvodnog procesa, sa težištem na operacijama kritičnim za okolinu. U ovoj fazi obavlja se identifikacija izvora emisije štetnih materija i klasifikacija zagađivača; sagledavanje ukupnog protoka materijala u fabrici i ukupne emisije štetnih materija; upoznavanje sa postupcima rukovanja ostatkom materijala iz procesa prerade, kao i rukovanja otpadom.

Praktični rad po manjim grupama odnosi se na snimanje, zapisivanje i analizu podataka sa pojedinih tehnoloških operacija, vezanih za protok materijala i emisiju štetnih materija uz analizu njihovog karaktera (čestične materije, aerosol, štetni gasovi). Upoznavanje sa parametrima rada pojedinih sistema za kontrolu emisije i davanje alternativnih rešenja za datu operaciju ili liniju. Na osnovu svih podataka studenti sastavljaju Dnevnik prakse u vidu elaborata, koga prezentuju na završnom času razmenjujući iskustva i smernice za rešavanje praktičnih problema i na taj način brane svoj podneti izveštaj (elaborat) pred nastavnicima.