+

Finalna prerada drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Upisan VII semestar osnovnih studija

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji nameštaja i građevinske stolarije kako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja  donose odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

U potpunosti ispunjen postavljen cilj predmeta.

Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema, kvalitet obrađene površine, tehnološki postupci. Terenska nastava – Snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema za: krojenje rezane građe, priprema površine za dalju obradu, profilisanje masivnog drveta, izrada elemenata veze, oblikovanje i dimenzionisanje, krojenje ploča i ostalih materijala, obrada pločastih  materijala.  Utvrđivanje kvaliteta obrađenih površina u funkciji režima obrade. Utvrđivanje nadmera za obradu. Izbor alata. Izrada programa za pojedine faze obrade pri oblikovanju proizvoda. Studenti će praksu izvoditi prema unapred pripremljenim zadacima i pismenim i usmenim uputstvima za pojedine sisteme i metode obrade.