+

Prerada drveta na pilanama

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Upoznavanje studenata sa praktičnim aspektima prerade drveta na pilanama.

Očekuje se da studenti savladaju osnovne praktične elemente, merenja oblovine, građe, iskorišćenja i proizvodnosti i upoznaju se sa brojnim detaljima u proizvodnji rezane građe. Stručnom praksom se olakšava priprema ispita i osposobljavaju studenti za budući praktični rad.

Priprema sirovine za piljenje: pripremne radnje pre obaranja stabla, maksimalno kvalitativno iskorišćenje oblovine po obaranju, merenje trupaca, računanje zapremine i određivanje kvaliteta  trupaca, opis operacija pripreme na stovarištu oblovine;

Primarno piljenje trupaca: tehničke karakteristike mašina, skica i opis osnova piljenja, potrebno vreme piljenja, kapacitet primarne mašine u m’, m2, m3 i komadima.

Sekundarno piljenje dasaka: osnove sekundarnog piljenja, potrebna vremena, hodogrami rada, tehničke karakteristike mašina i njihova proizvodnost;

Priprema alata: vrsta, karakteristike i priprema alata;

Sortiranje i uskladištenje piljene građe: sortiranje dobijenih sortimenata i računanje zapremine glavnih i sporednih proizvoda. Merenje i računanje bruto i neto zapremine složaja piljenih sortimenata;