+

Teorijske osnove lepljenja drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Prema pravilniku

Savladavanje praktičnih znanja o uticaju drvnih vrsta i adhezivnih formulacija na kvalitet lepljene veze.

Povezivanje teorijskih znanja stečenih na predavanjima i vežbama sa stvarnim industrijskim uslovima. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za izradu Dnevnika stručne prakse – elaborata.