+

Енглески језик

Шифра предмета: ПА1106А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 8
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе

Циљ предмета је обнављање основних језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика струке уопште

По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на енглеском језику.

Теоријска настава

У настави се недељно обрађује по једна тема из струке:

Први семестар

Divisions of the tree;
Divisions of the stem;
Trees and shrubs;
Evergreen and deciduous trees;
Broadleaved and coniferous trees;
Photosynthesis;
Vegetative and seed propagation;
The Flower;
Flower parts…

Други семестар

Ornamental crops;
Landscape architecture;
The Job of a Landscape Architect;
London parks;
Types of Parks;
Elements of Garden Design;
Principles of Design;
Plant Kingdom;
Planting…

Практична настава:
увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке и развијање језичких вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, језичке игре, role-play, преводи, есеји, презентације….)