+

Dragana Ilić

Nastavnik stranog jezika
Telefon: +381 (11) 3053 940
E-mail: dragana.ilic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 3
Konsultacije: ponedeljak, 13 časova; petak, 13 časova

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za engleski jezik i književnost 1995. god. stekavši stručni naziv master profesora engleskog jezika i književnosti.

Od 2. 10. 1998. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje stručni engleski jezik studentima prve godine Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseka za TMP. Istovremeno je od 2003. godine angažovana u Visokoj hotelijerskoj školi u Beogradu, gde predaje Poslovni engleski jezik 1 i 2.

U toku osamnaestogodišnjeg radnog iskustva sa studentima Šumarskog fakulteta samostalno je razvila program engleskog jezika za posebne namene (ESP), koji ima za cilj razvijanje jezičkih veština koje studentima ovog fakulteta pomažu u realizaciji stvarnih zadataka u stručnim predmetima (čitanje i razumevanje stručnih tekstova, razumevanje suštine pročitanog, skeniranje glavnih ideja, pisanje eseja i izveštaja).

Autor je udžbenika „Learn about Trees”, namenjen studentima prve godine Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseka za TMP i autorizovane skripte Engleski jezik 2 u elektronskoj formi za studente Odseka za TMP.

Od februara 2014. do juna 2105. god. angažovana u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao predsednik ispitne komisije na ispitima za sticanje licence nastavnika engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Recenzent je dva visokoškolska udžbenika, jedne zbirke tekstova i jednog rečnika.

Osim nastavničkim, intenzivno se bavi i prevodilačkim radom. U periodu od 2009. godine do danas prevela preko 80 naučnih i stručnih radova u celosti iz svih oblasti šumarstva i srodnih naučnih disciplina, kao i veliki broj izvoda, poster prezentacija i izveštaja sa projekata.

Od februara 2014. godine prevodi za časopis Šumarstvo Udruženja šumarskih inženjera i tehničara.

Uža naučna oblast

Engleski jezik

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Odabrani naučni radovi

  1. Autor udžbenika `Learn about Trees’, engleski jezik za studente Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseka za preradu drveta (TMP), Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012, 2016.
  2. Autor autorizovane skripte Engleski jezik 2 u elektronskoj formi za studente Odseka za TMP, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013, 2016.
  3. Angažovana u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao predsednik ispitne komisije na ispitima za sticanje licencenastavnika engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama
  4. Recenzent udžbenika Engleski jezik u šumarstvu i ekološkom inženjeringu u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, autora Knežević Ljiljane, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012. i Poslovni engleski jezik 1, autora Pavlov Natalije, Visoka hotelijerska škola u Beogradu, 2011.
  5. Recenzent rečnika Englesko-srpski srpsko-engleski rečnik šumarskih termina,autora Tonić Ane, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2011
  6. U periodu od 2009. godine do danas prevela preko 100 naučnih i stručnih radovaiz svih oblasti šumarstva i srodnih naučnih disciplina, Prevodi su objavljivani u domaćim (Šumarstvo, Održivo šumarstvo, Arhiv bioloških nauka, MONGEometrija, Thermal Science) i stranim časopisima (Journal of Life Sciences (SAD), Journal of Environmental Planning and Management (UK), Allgemeine Forst und Jagdzeitung (Nemačka), Politehnica (Rumunija), Croatian Journal of Forest Engineering (Hrvatska), Acta Sylvatica and Lingaria (Mađarska)Wood Research (Slovačka), Academic Publishing (Nemačka), Šumarski  pregled (Makedonija), SEEFORŠumarski list (Hrvatska), ili predstavljani na međunarodnim i domaćim konferencijama.
  7. Prevodilac za časopis ŠumarstvoUdruženja šumarskih inženjera i tehničara, od februara 2014. godine
  8. Angažovana kao prevodilac godišnjih izveštaja projekta PRAĆENJE I PROCENA UTICAJA ZAGAĐENJA VAZDUHA I NJEGOVIH EFEKATA U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE – MONITORING STANJA ŠUMA,(MONITORING AND IMPACT ASSESSMENT OF AIR POLLUTION AND ITS EFFECTS IN FOREST ECOSYSTEMS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA – MONITORING FOREST CONDITION), Institut za šumarstvo, Beograd, EFI, European Forest Institute
  9. Prevod monografije POŠUMLJAVANJE U SRBIJI (REFORESTATION IN SERBIA), Ljubinko Rakonjac, Radovan Nevenić, Zagorka Tomić, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, http://www.amazon.com/Reforestation-Serbia-Potential-Vegetation-Afforestation/dp/3659192457
  10. Lazić, K. Ilić, D. (2020) Uloga i mesto čitanja u učenju vokabulara stranog jezika (In print)