+

Веће одсека

Веће одсека чине наставници и сарадници који обављају наставно-научни рад на одређеном одсеку, и који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.

Наставници и сарадници остварују права и обавезе само на једном од одсека.

Делокруг рада Већа одсека:

 • даје мишљење о предлогу Статута;
 • предлаже студијски програм основних академских, дипломских академских ‒ мастер, специјалистичких и докторских студија;
 • разматра избор наставника и сарадника и доставља предлог Изборном већу;
 • предлаже програм сталног стручног усавршавања и образовања;
 • предлаже програм научних истраживања;
 • подноси извештај о остваривању програма научних истраживања, најмање једном годишње;
 • разматра тему дипломског рада (мастер студије) и даје предлог Већу Факултeта;
 • разматра Извештај Комисије за оцену дипломског рада и даје предлог Већу Факултета;
 • разматра састав Комисије за оцену и одбрану дипломског рада и даје предлог Већу Факултета;
 • разматра тему докторске дисертације и даје предлог Већу Факултета;
 • разматра Извештај Комисије за оцену докторске дисертације и даје предлог Већу Факултета;
 • разматра састав Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације и даје предлог Већу Факултета;
 • бира председника Већа одсека и руководиоце института;
 • бира чланове Већа Факултета, сразмерно броју чланова катедри у оквиру одсека.

 

Веће одсека обавља и друге послове у складу са Статутом.

Веће одсека доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, а о питањима из тачке 13 и 14 овог члана тајним гласањем.

Седницама већа одсека председава председник већа одсека.

Председник већа одсека се бира из реда наставника одсека на предлог катедара.

Председник већа одсека се бира већином гласова укупног броја чланова већа одсека.

Председник већа одсека одређује свог заменика из реда наставника и секретара из реда сарадника.

Мандат председника већа одсека, његовог заменика и секретара траје три школске године.


Остали стручни органи

На Факултету се могу формирати и помоћна стручна и саветодавна тела, као нпр: Статутарна комисија Факултета, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисија за финансије и др. у складу са законом, Статутом Универзитета и овим статутом.

Састав, организацију и друга питања релевантна за рад тела из става 1 овог члана уређују се општим актом.