+

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће и његов састав

Редовни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Бобинац Мартин
3. Васиљевић Невена
4. Гавриловић-Грмуша Ивана
5. Гајић Гроздана
6. Гачић Драган
7. Главендекић Милка
8. Главоњић Бранко
9. Даниловић Милорад
10. Дедић Александар
11. Драговић Нада
12. Ђипоровић Момчиловић Миланка
13. Ђукић Весна
14. Иветић Владан
15. Кеча Љиљана
16. Кошанин Оливера
17. Марковић Чедомир
18. Матић Јелена
19. Милић Горан
20. Милановић Слободан
21. Милошевић Рајко
22. Нонић Драган
23. Оцокољић Мирјана
24. Пантић Дамјан
25. Поповић Здравко
26. Поповић Млађан
27. Ристић Ратко
28. Ставретовић Ненад
29. Стајић Бранко
30. Тодосијевић Мирјана
31. Тодоровић Небојша
32. Томићевић Дубљевић Јелена
33. Цвјетићанин Раде
34. Џинчић Игор
35. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1. Бабић Виолета
2. Белоица Јелена
3. Бједов Ивана
4. Вулевић Тијана
5. Вукмировић Милена
6. Деветаковић Јована
7. Ђукановић Гордана
8. Ђунисијевић-Бојовић Данијела
9. Ђурковић Марија
10. Здравковић Владислав
11. Јакшић Смиљана
12. Јовић Биљана
13. Јокановић Душан
14. Ловрић Александар
15. Лукић Сара
16. Марић Ненад
17. Марковић Марија
18. Недељковић Јелена
19. Нешић Марија
20. Николић Јокановић Весна
21. Новаковић Маријана
22. Нонић Марина
23. Палија Тања
24. Перовић Марко
25. Петров Ђурђа
26. Петровић Ненад
27. Попадић Ранко
28. Поповић Јасмина
29. Путник Милена
30. Радић Борис
31. Ранчић Милица
32. Сврзић Срђан
33. Скочајић Драгана
34. Стојановић Надежда
35. Ћоровић Драгана
36. Фуртула Младен
37. Шљукић Биљана

Доценти

1. Анђелковић Александар
2. Борота Драган
3. Галечић Невенка
4. Кањевац Бранко
5. Лавадиновић Вукан
6. Лазић Катарина
7. Миленковић Иван
8. Миљковић Предраг
9. Милoсављевић Мирић Мира
10. Михаиловић Владислава
11. Петровић Јована
12. Петровић Славица
13. Скочајић Дејан
14. Стојнић Душан

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Асистенти са докторатом

1. Антонић Славица
2. Гавриловић Сузана
3. Добросављевић Јован
4. Живановић Никола
5. Казимировић Марко
6. Милчановић Вукашин
7. Половина Синиша
8. Стојиљковић Ивана
9. Тешић Мирјана

Асистенти

1. Msc Баумгертел Александар
2. Msc Веизовић Марко
3. МSc Ковачевић Ранка
4. Msc Калем Миљан
5. МSc Лазаревић Александра
6. Мsc Лисица Александар
7. Msc Љубичић Јанко
8. МSc Симић Иван

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТCКОГ ПАРЛАМЕНТА
Јован Вукашиновић (Шумарство)
Александра Братић (Технологија дрвета)
Јелена Живковић (Пејзажна архитектура и хортикултура)
Љубица Симанић (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.
Наставно-научно веће Факултета чине наставници, асистенти, асистенти са докторатом и истраживачи (у радном односу на неодређено време), који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Декан и продекани су чланови Већа по функцији.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова у раду Већа Факултета учествује 4 представника студената, које бира Студентски парламент Факултета, укључујући представнике сарадника у настави.

Мандат чланова Већа Факултета – представника студената, по правилу, почиње да тече од 01. 10. текуће године и траје једну годину.

Надлежност Већа Факултета:

1) одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
2) предлаже студијске програме, укључујући студијске програме за стицање заједничке дипломе;
3) ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
4) усваја тему дипломског рада (мастер студије);
5) образује Комисију за оцену и одбрану дипломског рада;
6) усваја Извештај Комисије за оцену дипломског рада;
7) усваја тему докторске дисертације;
8) образује Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације;
9) усваја Извештај Комисије за оцену докторске дисертације;
10) доноси општи акт о критеријумима и условима преношења EСПБ бодова;
11) доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
12) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину;
13) доноси нормативе и стандарде рада;
14) доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
15) дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
16) спроводи, заједно са деканом, политику сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког рада;
17) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
18) прописује начин и поступак самовредновања;
19) утврђује испуњеност услова за стицање научних звања и доноси одлуку о стицању истраживачких звања;
20) одређује политику уписа студената;
21) уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
22) утврђује број студената који се уписује на студијске програме;
23 утврђује мерила за висину школарине;
24 бира представнике у органе Универзитета;
25) прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
26) именује чланове и усмерава и прати рад комисија Већа;
27) утврђује предлог кандидата за декана;
28) доноси предлог одлуке о признавању страних високошколских исправа;
29) доноси пословник о свом раду;
30) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом;
31) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета.

 

Начин одлучивања на Већу Факултета

Веће Факултета одлучује ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
Веће Факултета може одлучивати и ако је присутно више од половине укупног броја чланова, с тим што се у том случају одлуке доносе двотрећинском већином гласова присутних.
Веће Факултета бира тајним гласањем, из реда редовних професора, представнике Факултета у органе Универзитета.

Наставно-научно веће (ННВ) Факултета именује сталне помоћне органе и то:

1. Комисију за наставу, коју чине руководиоци основних студија;
2. Комисију за студије II степена, коју чине руководиоци мастер студија;
3. Комисију за студије III степена, коју чине руководиоци докторских студија;
4. Комисију за науку и сарадњу;
5. Комисију за издавачку делатност;
6. Комисију за пријемне испите;
7. Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета;
8. Комисију за признавање страних високошколских исправа (диплома);
9. Комисију за акредитацију.

Веће Факултета може именовати и друге сталне помоћне органе који ће омогућити ефикасније извршавање задатака Већа.

Надлежност, број и начин избора чланова и начин рада сталних помоћних органа утврђује Веће Факултета одлуком о њиховом образовању.

Мандат чланова сталних помоћних органа поклапа се са мандатом чланова Већа.