+

Veće odseka

Veće odseka čine nastavnici i saradnici koji obavljaju nastavno-naučni rad na određenom odseku, i koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu.

Nastavnici i saradnici ostvaruju prava i obaveze samo na jednom od odseka.

Delokrug rada Veća odseka:

  • daje mišljenje o predlogu Statuta;
  • predlaže studijski program osnovnih akademskih, diplomskih akademskih ‒ master, specijalističkih i doktorskih studija;
  • razmatra izbor nastavnika i saradnika i dostavlja predlog Izbornom veću;
  • predlaže program stalnog stručnog usavršavanja i obrazovanja;
  • predlaže program naučnih istraživanja;
  • podnosi izveštaj o ostvarivanju programa naučnih istraživanja, najmanje jednom godišnje;
  • razmatra temu diplomskog rada (master studije) i daje predlog Veću Fakulteta;
  • razmatra Izveštaj Komisije za ocenu diplomskog rada i daje predlog Veću Fakulteta;
  • razmatra sastav Komisije za ocenu i odbranu diplomskog rada i daje predlog Veću Fakulteta;
  • razmatra temu doktorske disertacije i daje predlog Veću Fakulteta;
  • razmatra Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije i daje predlog Veću Fakulteta;
  • razmatra sastav Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i daje predlog Veću Fakulteta;
  • bira predsednika Veća odseka i rukovodioce instituta;
  • bira članove Veća Fakulteta, srazmerno broju članova katedri u okviru odseka.

 

Veće odseka obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Veće odseka donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, a o pitanjima iz tačke 13 i 14 ovog člana tajnim glasanjem.

Sednicama veća odseka predsedava predsednik veća odseka.

Predsednik veća odseka se bira iz reda nastavnika odseka na predlog katedara.

Predsednik veća odseka se bira većinom glasova ukupnog broja članova veća odseka.

Predsednik veća odseka određuje svog zamenika iz reda nastavnika i sekretara iz reda saradnika.

Mandat predsednika veća odseka, njegovog zamenika i sekretara traje tri školske godine.


Ostali stručni organi

Na Fakultetu se mogu formirati i pomoćna stručna i savetodavna tela, kao npr: Statutarna komisija Fakulteta, Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, Komisija za finansije i dr. u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta i ovim statutom.

Sastav, organizaciju i druga pitanja relevantna za rad tela iz stava 1 ovog člana uređuju se opštim aktom.