+

Савет Факултета

Орган управљања: Савет Факултета

Председник Савета: др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, ванредни професор
Заменик председника Савета: др Владан Иветић, редовни професор

Чланови савета:

Представници оснивача

 • проф. др Глигорије Трифуновић;
 • проф. др Славица Тодић;
 • др Стефан Горданић;
 • др Андреа Андрејевић Панић;
 • др Светлана Карић;
 • др Ана Марјановић Јеромела;
 • др Љубинко Ракоњац;
 • др Александар Лучић;

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ШУМАРСТВО

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТ

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНИХ БАЗА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

 • дипл. инж. Игор Чукановић

ПРЕДСТАВНИК ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

 • дипл. инж. Биљана Пешић

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

 • Томислав Марјановић, редован студент друге године на Одсеку за шумарство и заштиту природе.
 • Алекса Бањанац, редован студент на Одсеку за технологије дрвета;
 • Анџелика Попстефанов, редован студент на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру;
 • Јелена Машић, редован студент на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса;

Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Савет има 27 члана, од којих су 15 чланова представници Факултета, 8 члана које именује Влада и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета 13 чланова бирају већа одсека, а по један члан се бира из реда Стручних служби Факултета и ЦННО.

Мандат чланова Савета траје четири године.

Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената, траје две школске године.

Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Савет се, по правилу, конституише 1. октобра текуће школске године.

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика тајним гласањем.

Савет Факултета:

 • доноси Статут;
 • доноси финансијски план;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 • одлучује о коришћењу средстава за инвестиције;
 • доноси програм рада Факултета;
 • предлаже Универзитету статусну промену, промену назива и седишта Факултета;
 • доноси одлуке о оснивању правних лица, фондација и фондова, у складу са Статутом;
 • доноси одлуке о оснивању центара за трансфер технологије, иновационих центара, пословних технолошких паркова и других организационих јединица, у складу са законом и Статутом;
 • доноси општа акта Факултета у складу са законом, другим прописима и Статутом;
 • доноси одлуку о организовању унутрашњих организационих јединица;
 • бира и разрешава дужности декана и продекане;
 • доноси одлуку о висини школарине;
 • доноси пословник о свом раду;
 • доноси одлуку о давању на коришћење, односно у закуп, простора Факултета, у складу са законом;
 • обавља и друге послове утврђене Статутом.

Савет може образовати сталне и повремене комисије у циљу разматрања појединих питања из свог делокруга.