+

Материјали у противерозивним радовима

Шифра предмета: ЕИ32417
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Знања из претходних предмета

Стицање знања о материјалима за пројектовање и извођење радова ,у области заштите земљишних и водних ресурса,њиховим особинама, месту и начину примене, употреби  нових материјала, а све у циљу  побољшања квалитета  објеката и унапређења  животне средине.

Оспособљавање студената да самостално и на прави начин, користе најсврсисходније и све доступне материјале, у циљу трајности и квалитета објеката, у еколошком инжењерингу  заштите земљишних и водних ресурса .

Теоријска настава:

Убрзан техничко-технолошки развој производње и примене конструкцијских и фито- матријала, у еколошком инжењерингу, захтева њихово стално изучавање и праћење нових сазнања,ради њихове ефикасније и економичније примене.Ова област захтева пооштрене критеријуме квалитета и физичко-механичко-технолошких својстава,због јачег деловања деструктивних, природних и антропогених агенаса. Осим конструкцијских, нужна јеи употреба проверених и нових, биоинжењерских и биљних  материјала.То су најчешће:смеше трава и легуминоза, травни теписи,линијска садња жбуња и дрвећа,плетери, фашине, фашинаде, кобе и други фито и комбиновани материјали.

Практична настава:Вежбе:

Проучавају се особине и примењивост материјала на основу европских и светских стандарда и норми, испитивања и употребе, незаобилазних материјала у овој струци: камена, агрегата, дрвета, везива, малтера, бетона, хидротехничког бетона адитива, синтетика, метала, паста,, премаза, смола, лепкова,фито и др.иновираних материјала који се убрзано појављују у употреби.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.