+

Санација клизишта

Шифра предмета: М41112Б
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов:

Настава из предмета Санација клизишта има за циљ стицање основних знања о методама и техникама санације условно стабикних и нестабилних косина и падина. Програм наставе обу-хвата: методе изучаваља, картирања и осматрања клизишта, које ће послужити за одлучива-ње о примени мера и техника које ће омогућити стабилност и функционалност простора дегра-дираних клижењем и клизиштима. Такође, циљ је да се, као завршница пројекта санације клизишта стекну знања о мерама коришћења и одржавања санираног клизишта.

Стечена знања изучавања условно стабилних и нестабилних падина и косина и знања о поступку, мерама и техникама санације клизишта, као и о мерама коришћења и одржавања санираног клизишта.  

Теоријска настава

Опште о клижењу и клизиштима; настанак клизишта; узроци клижења пројектованих косина; узроци нестабилности природних падина; механички облици померања клизног тела; морфологија и елементи клизишта; динамика клижења; геодинамичка својства клизишта; врсте клизишта.
Методологија изучавања клизишта и нестабилних појава; индикације клизишта и нестабилних терена; изучавање клизишта; картирање клизишта; осматрање клизишта; редослед истраживања; анализа стабилности прогнозирање појаве и развоја клизишта; елаборат санације клизишта.
Санирање клизишта на падинама и косинама; опште о санирању клизишта; превентивне мере санације; интервентне-хитне мере санације; завршне-дефинитивне санационе мере. Регулисање површинских вода прихватање и одводњавање; мере прихватања и одводњавања подземних вода; дренажни ровови, бушотине, покривачи и дренажне галерије. Измене положаја, количине и врсте материјкала у клизном телу; ублажавање или смањење нагиба косине; терасирање површине косинa и падина; растерећење чеоног дела клизишта; оптерећење ножице клизишта;замена маса материјала; уклањање тела клизишта; заштита од подривања обала и падина. Вештачко побољ-шање својстава материјала у телу клизишта, подлози и залеђу; ињектирање; електроосмомоза; термичка метода „печења“.

Санирање обложним и потпорним конструкцијама; обложни зидови; облога торкетирањем; камени зид формиран без везива; потпорни зид од габиона; потпорни зидови изведени од везаног материјала; завеса шипова; челична талпе и железничке шине; бетонске дијафрагме–екрани; камена ребра; санирање сидрењем; биолошке мере санације; премошћавање клизишта.
Мере коришћења и одржавања санираног клизишта. Одржавање дренажа, обложних и потпорних конструкција и земљаних радова који обезбеђују стабилност и функционалност санираног клизишта.

Израда мастер рада.

Практична настава:

Одређивање граница клизишта; морфологије и елемента клизишта; врсте клизишта; геотехнички