+

Mониторинг процеса деградације земљишта, ерозионих и бујичних процеса

Шифра предмета: ДМ4.0111Б
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Информације о ресурсу земљишта и мониторинг представљају основни елемент свих стратешких и развојних докумената за заштиту земљишта. Мониторинг ерозионих и бујичних процеса су битни ради ефикасније заштите земљишта и земљишног простора од ових процеса који изазивају велике штете.  

Стечена знања о методама мониторинга деградације земљишта и посебно мониторинга ерозије земљишта ( водне и еолске) и бујичних поплава

Мониторинг има кључни значај за разумевање процеса у земљиштима и њиховог односа према системима коришћења. Информације о променама у земљиштима у смислу стабилности, побољшања или смањења квалитета, имају пресудан значај за систем коришћења и управљања. Даље, информације мониторинга су есенцијалне за  идентификацију и природу процеса загађивања, процену ефеката трансграничне миграције полутаната, степена и облика деградације земљишта. Ово је од посебног значаја за утврђивање разлика између промена у земљиштима изазваних природним или антропогеним путем. Методе и критеријуми за узорковање и мониторинг земљишта, као и мониторинг и анализa узрочника физичке и хемијске деградације земљишта. Методе узорковања земљишта у различитим условима коришћења. Мониторинг земљишних својстава као индикатора за отпорност земљишта на деградационе процесе.Методе мерења интензитета водне и еолске ерозије  на терену. Методе мерења протицаја воде у бујичним токовима. Методе мерења проноса суспендованог и вученог наноса у бујичним токовима. Организација мерења интензитета водне и еолске ерозије. Организација мерења протицаја воде и проноса наноса у бујичним токовима. Специјална мерења у бујичним токовима за време трајања поплавних таласа.

Практична настава се фокусира на рад у педолошкој лабораторији, овладавање методама за анализе биолошких, хемијских и физичких индикатора квалитета земљишта. Обилазак станица за мониторинг земљишта, водне и еолске ерозије и хидрометријских станица за мониторинг протицаја воде и проноса наноса. Студенти представљају своје резултате кроз семинарске радове и завршне пројекте.