+

Основи геотехнике у бујичарству

Шифра предмета: ЕИ32418
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 7
Услов: Математика, механика, геодезија, бујични токови и ерозија

Настава из предмета Основи геотехнике у бујичарству има за циљ стицање основних знања из области геотехнике. Програм наставе обухвата: методе геотехничких истражних радова и проучавање терена; основне физчко механичке карактеристике земљишта на коме ће се градити објекти за уређење бујичних токова или које ће служити као грађевински материјал; чиноци нестабилности падина; методе за прорачун фактора стабилноси падина и косина на клижење; стабилност малих насутих брана и бујичарских преграда; фундирање, методе и прорачуни у циљу геотехничког димензионисања  објеката за за заштиту од ерозије и уређење бујица.

Стечено знања о физичким и механичким карактеристикама земљишта и њихов утицај на настанак и развој ерозионих процеса, као и на изградњу, стабилност и трајност објеката у бујичарству и заштити земљишта од ерозије

Теоријска настава

Задатак геотехничких истраживања; Земљиште, дефиниција и класификација; Теренски истражни радови и узимање узорака; теренска испитивања земљишта; геотехнички профил терена. Физичке особине земљишта и њихово одређивање; идентификација и класификација земљишта методе за њихово испитивање. Механичке особине земљишта чврстоћа на смицање; деформабилне особине земљишта. Струјење подземне воде и промена инжењерских особина водом засићеног земљишта; Утицај подземне воде на инжењерске особине и напонско стање у земљишту.
Стабилност падина и косина; чиниоци који се изучавају, начин њиховог деловања и увођења и геостатичку анализу стабилности; механички облици померања клизног тела; геостатичке анализе и прорачуни стабилности падина и косина на клизање; услов слома и дефиниција коефицијента сигурности; методе прорачуна стабилности падина и косина, Методе теорије пластичности, граничне равнотеже и коначних елемената. Притисци на потпорне зидове; Активни и пасивни притисак земљишта, притисак мировања; Стабилност потпорних зидова. Методе за одређивање притисака на потпорне зидове.
Гранично и дозвољено оптерећење земљишта при директном темељењу објеката у бујичарству и противерозионој заштити; прорачун граничне и дозвољене носивости терена; прорачун граничне и дозвољене носивости двослојног терена; мере санације и стабилизације земљишта за постизање дозвољене носивости. Слегање, консолидација и стабилизација колапсибилног земљишта; основни појмови о слегању и расподели напона у земљишту; почетно слегање; консолидационо, секундарно и укупна и диференцијална слагања, слегања услед: суперпозиције напона, снижавања нивоа подземних вода и слегања колапсибилног земљишта при водозасићењу; теорија консолидације и временски ток слегања; стабилизација колапсибилног земљишта. Геотехничке мере при изградњи објеката у бујичарству и противерозионој заштити; дефинисање геотехничких истражних радова; геотехнички услови изградње објеката у бујичарству и противерозионој заштити.

Пралктична настава

Интерпретација теренских истраживаннја цртање профила појединчних истражних бушотина; конструкција пијезометра; геотехнички профил терена. Лабораторијско испитивање и интерпретација добијених резултата: садржај воде у земљишту; конзистентна стања земљишта; запреминске тежине; специфична тежина; порозност и коефицијент порозности; степен засићености земљишта; гранулометријски састав земљишта, степен неравномерности; коефицијент филтрације. Једноаксијална чврстоћа смицања; сензитивност, бубрење и скупљање земљишта, чврстоћа на смицање, опит триаксијалне компресије, директног смицања; стишљивост земљишта, максимална збијеност земљишта.
Прорачун стабилности пројектованих косина код насипа, насутих брана и усека. Прорачун стабилности узводних и низводних косина насипа и насутих брана, стабилности природних падина у условима водозасићења, засецања падина уважавајући све природне услове који доводе до нестабилности падина.
Прорачун притисака на потпорне зидове; Активни и пасивни притисак земљишта, притисак мировања; стабилност потпорних зидова, Димензионисање потпорних зидова на дефицит нормалних сила из анализе  стабилности падина. Прорачун граничног и дозвољеног оптерећење земљишта при директном темељењу објеката у бујичарству и противерозионој заштити; прорачун граничне и дозвољене носивости терена; прорачун граничне и дозвољене носивости двослојног земљишта; Мере санације и стабилизације земљишшта за постизање дозвољене носивости.
Прорачун слегања земљишта, прорачун почетног; консолидационог, секундарног и укупног и диференцијалног слагања, прорачун слегања услед: суперпозиције напона, снижавања нивоа подземних вода и слегања колапсибилног земљишта при водозасићењу.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.