+

Proizvodnja i iskorišćavanje šuma

Kada je u pitanju gazdovanje šumama godišnji etat na području ove nastavne baze je oko 3500 m3 bruto drvne zapremine, od čega je oko 2500 m3 bukve i 500 m3 hrasta i 500 m3 ostalih lišćara i četinara. Odlika šuma na ovom području je da apsolutno dominiraju visoke sastojine, uglavnom čiste bukove ili hrasta kitnjaka. Pored bukve i kitnjaka prisutne su gotovo sve lišćarske vrste naše dendroflore, a od četinara tu su unesene vrste u kulturama.
Od ove godine skoro sve poslove na iskorišćavanju šuma obavljamo vlastitom radnom snagom i mehanizacijom, nakon što su popravljeni i stavljeni u funkciju zglobni traktor LKT, kamion KAMAZ i zaposleni i opremljeni sekači.
Pored obnove mehanizacije u prošloj i ovoj godini ulagalo se i u izgradnju šumskih kamionskih puteva i vlaka, obnovu i opremanje zgrada u krugu.
Broj zaposlenih je 12 a Upravnik je inž.Vladimir Puđa  064/876-47-14.