+

Основне студије

У процесу образовања у оквиру студијског програма основних академских студија Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса кандидати ће се оспособити за анализу и решавање комплексних проблема у вези са природним ресурсима (земљиште, флора и вегетација, вода).
Развој дисциплина у области еколошког инжењеринга представља одговор на растућу потребу да се обезбеде техничка решења за друштвено-економски развој, а истовремено да се заштите природни ресурси и животна средина. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса подразумева пројектовање и изградњу одрживих система у складу са еколошким принципима, који интегришу друштвене потребе са природним окружењем. Успешно еколошко инжењерство захтева развој методологије пројектовања која се заснива на еколошким принципима уз поштовање конвенционалних инжењерских метода, при чему се наглашава разноврсност, флексибилност и адаптација, са аспекта одрживог развоја.
Програм студија конципиран је тако да студента логичним следом води од основних биолошких и техничких дисциплина, преко дисциплина у којима се упознаје са компонентама екосистема (шумских и агроекосистема) и техникама које омогућују управљање, до оних у којима заокружују знања о системима заштите и унапређивања ресурса земљишта и вода.
Основне академске студије Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса трају 4 године и имају укупно 240 ЕСПБ бодова. Студијски програм је организован кроз обавезне и изборне предмете, теренску наставу и завршни рад. Просечан број часова активне наставе по годинама задовољава задате критеријуме (30%), што се односи и на потребну изборност (33,3%).
После завршетка основних студија кандидати ће добијати титулу – дипломирани инжењер шумарства – област еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
Након завршетка основних академских студија студенти су у потпуности оспособљени за наставак мастер академских студија из области еколошког инжењеринга на Шумарском факултету, а уз одређене услове, могу се укључити на друге студијске програме на Шумарском факултету или неком од сродних факултета биотехничких наука.
Услов за упис на основне академске студије је завршена средња школа са одговарајућим успехом и положен пријемни испит.

Наставни план можете погледати ОВДЕ.