+

Мастер студије

Шумарски факултет је усвојио структуру студија студијских програма 4+1+3 године. Према усвојеној структури мастер академске студије трају једну годину, односно 2 семестра са укупно 60 ЕСПБ бодова.
Мастер академске студије еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса су организоване кроз три модула:

Модули мастер академских студија еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса имају пет обавезних предмета, од којих је један заједнички предмет за сва три модула. Мастер студијски програм, односно модули имају и одређени број изборних предмета на основу којих студенти проширују знања на изабраном усмерењу. Наставни процес се на овом студијском програму одвија помоћу предавања, вежби, семинарских радова, колоквијума, испита, студијско истраживачког рада и мастер рада. Мастер рад се ради заједно са студијско истраживачким радом у другом семестру, са темом из области изабраног модула и има 15 ЕСПБ.

Услов за упис на мастер акдемске студије еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса су завршене основне академске студије са остварених 240 ЕСПБ бодова на Шумарском факултету или сличним студијским програмима других факултета, односно универзитета у земљи и иностранству са којима су програми овог факултета усклађени.
После завршетка студија кандидати добијају титулу ‒ мастер инжењер шумарства, за област еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.
Наставни план можете погледати ОВДЕ.