+

Pozdravna reč predsednika odseka

Drage kolege,

poštovani budući studenti,

Više od 50 godina na Univerzitet u Beogradu – Šumarskom fakultetu obrazovali su se inženjeri za zaštitu zemljišta od erozije i uređivanje bujica. Na osnovu prethodnog, 2006. godine pokrenut je program osnovnih akademskih studija iz oblasti Ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Ovaj program studija je jedinstven u Srbiji i u potpunosti je usaglašen sa savremenim potrebama društva i komplementaran sa studijskim programima prestižnih evropskih univerziteta. Razvoj disciplina u oblasti ekološkog inženjeringa predstavlja odgovor na rastuću potrebu da se obezbede tehnička rešenja za društveno-ekonomski razvoj, a istovremeno da se zaštite prirodni resursi i životna sredina. Studirajući ovaj programa naučićete kako da: upravljanje slivovima, zaštite zemljište i vode od degradacije i izvršite prevenciju od prirodnih nepogoda (smanjite rizik od poplava), uradite projekat za zaštitu i melioraciju degradiranih područja, i još mnogo toga, sa ciljem izgradnje održivih sistema u skladu sa ekološkim principima koji integrišu društvene potrebe sa prirodnim okruženjem.

Postojeći studijski program smo unapređivali prilagođavajući ga vašim potrebama. Terenska nastava je obavezan deo programa gotovo svih predmeta a posebno je zastupljena u okviru predmeta treće i četvrte godine osnovnih studija. Oblast za koju se obrazuju budući inženjeri je multidisciplinarna tako da kroz terensku nastavu i izborne predmete svaki student može usmeriti obrazovanje prema svom interesovanju. Veoma dobra međunarodna saradnja, koju imaju profesori Odseka, omogućava i održavanje zajedničkih stručnih ekskurzija studenata ovog odseka sa studentima drugih evropskih univerziteta u inostranstvu. Pored toga, na međunarodnim konferencija koje organizuju profesori Odseka učestvuju u velikom broju i studenti sa prezentacijama svojih završnih ili master radova. Pored postojećih studentskih udruženja ovaj odsek je izuzetan po postojanju Foruma studenata Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda.

Diplomirani inženjeri studijskog programa Ekološki inženjering u zaštiti vodnih i zemljišnih resursa mogu naći zaposlenje u državnom i privatnom sektoru. Korišćenje, upravljanje i zaštita resursa zemljišta i voda i prirodnih resursa povezanih sa njima određuju politiku razvoja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, pojedinih industrijskih grana, trgovine, zaštite životne sredine i, uopšte, javnog sektora. Zbog toga je u ovim oblastima stalno izražena potreba za stručnjacima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa.

prof. dr Nada Dragović