+

За будуће студенте

На студијском програму основних академских студија Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса предвиђено је да се упише 60 студената на прву годину студија. При доношењу одлуке о броју студената у обзир су узети критеријуми о друштвеној и привредној оправданости, као и критеријуми о рационалности, ефикасности и квалитету реализовања наставног процеса произашли из Закона о високом образовању.

Упис студената на основне студије се врши на основу рангирања кандидата за упис. Рангирање се врши на основу укупног броја бодова које су кандидати остварили на основу успеха у средњој школи (највише 40 бодова) и бодова добијених на пријемном испиту (највише 60 бодова). На пријемном испиту за студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса кандидати полажу два предмета и то:

  • Математика, која доноси максимум 20 бодова и
  • Биологија, која доноси максимум 40 бодова.

Садржај, време и начин полагања пријемног испита, као и начин бодовања кандидата, утврђује се посебном одлуком Факултета. Ова одлука у виду детаљне информације (информатор) доступна је сваком заинтересованом лицу. Листа кандидата који су стекли услов за упис у прву годину студија објављује се на интернет страници и огласној табли Факултета.

Одређени број студената који су остварили најбољи успех на пријемном испиту припадају групи студената чије школовање се финансира из буџета, а остали сами финансирају своје школовање. Број студената који се финансирају из буџета сваке године се одређује у сарадњи са Универзитетом и Министарством просвете.

За припрему за полагање пријемног испита будући студенти могу да набаве приручнике из Математика и Биологије у скриптарници Шумарског факултета.
На нивоу студијског програма формира се Комисија за пријем (рангирање) кандидата за студије, а на нивоу Факултета формирају се комисије за сваки предмет који се полаже на пријемном испиту.