+

Докторске дисертације

  • Сапунџић Милан (1966): Мрежа фискултурно-рекреативних зелених површина насеља с обзиром на хигијенско санитарне функције (аерозагађење и штетне микроклиматске појаве) (ментор: проф др Тома Бунушевац)
  • Анастасијевић Небојша (1987): Истраживање улоге појединих биљних врста у заштити животне средине од загађивања оловом на подручју Београда (ментор: проф. др Емилија Вукићевић)
  • Весна Вратуша (1999): Истраживање степена загађености земљишта тешким металима зелених површина Београда и околине (проф. др Милан Кнежевић)
  • Ненад Ставретовић (2002): Структура травњака као детерминатор квалитета у различитим типовима травних површина урбаног подручја Београда, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
  • Оцокољић Мирјана (2006): Најстарија стабла на зеленим површинама Београда као полазни материјал у производњи садница украсног дрвећа, (ментори: проф. др Небојша Анастасијевић и проф. др Михајло Грбић).
  • Ђурђа Стојчић (2014): Утицај фактора спољашње средине на цветање дрвенастих врста из пододељка Magnoliophyta у Београду, (ментор: проф. др Драгица Обратови-Петковић)
  • Јована Петровић (2015): Структурна, еколошка и социолошка истраживања травњака рекреативних површина, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић)
  • Симовић Исидора (2016): Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеристика млеча у природним и урбаним популацијама, (ментор: проф др Мирјана Оцокољић).
  • Стојановић Надежда (2016): Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда, (ментор: проф др Мирјана Оцокољић).
  • Мирјана Тешић (2021): Карактеристике урбаних земљишта Београда и њихов значај за животну средину, (ментори: проф др Милан Кнежевић и др Надежда Стојановић, доцент).