+

Катедра за пејзажни инжењеринг

шеф Катедре: др Ненад Ставретовић
заменик шефа Катедре: др Ђурђа Петров
секретар Катедре: Msc Александар Лисица

Развој Катедре:

Данашњу Катедру за пејзажни инжењеринг основао је још давне 1960. године проф. др Тома Бунушевац, тадашњи проректор Универзитета у Београду, по узору на организациону структуру Ломоносовог Института за озелењавање градова. Катедра је тада носила име Катедра за озелењавање насеља и била је једина Катедра на истоименом Одсеку све до 1966. године. Школске 1975/76. године Катедра за озелењавање насеља мења назив у Катедру за подизање и одржавање зелених површине, а 2002. развојем нових научно-стручних дисциплина добија шири назив Катедра за пејзажни инжењеринг. Даљим развојем, 2019. године при Катедри за пејзажни инжењеринг, основане су и Лабараторија за пејзажни инжењеринг и Центар за спортске и рекреационе просторе.
Од оснивања до данас на овој Катедри стасало је пет генерација наставника, асистената и сарадника.

Наставна делатност Катедре

Студенти кроз предмете Катедре за пејзажни инжењеринг добијају знања из теоријских и стручно-апликативних дисциплина пејзажног инжењеринга као што су: педологија, декоративна дендрологија, екологија градова, теорија зелених градова и одрживости, значај и функција урбаног зеленила, управљање (менаџмента) урбаним зеленилом, реконструкција зелених површина, технологија изградње (подизања) и одржавања (неговања) зелених површина града, технике ревитализације деградираних простора и примене принципа еколошког инжињеринга, технике уређења спортских и рекреативних простора, основа грађевинског пословања и др. Обављање теренске наставе студената, израда дипломских и мастер радова на Катедри за пејзажни инжењеринг изводи се уз интензивну сарадњу са разним државним и приватним привредним субјектима.


Научна делатност Катедре

Научна делатност на Катедри за пејзажни инжењеринг се развија у оквиру више научних дисциплина које су део уже научне области пејзажне архитектуре и хортикултуре. Најзапаженија истраживања су у тематским областима педологије, урбане екологије, декоративне дендрологије, подизања и неговања зелених површина, подизања и неговања травњака, еколошког инжењеринга и ревитализације деградираних простора, реконструкције зелених површина, спортских и рекреативних површина и др.
Бројне активности наших наставника и сарадника резултирале су великим бројем објављених научних и стручних радова, публиковањем неколико монографија и других научно-стручних дела. Од оснивања Катедре за пејзажни инжењеринг до данас наставници и сарадници ове Катедре су публиковали преко 500 научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова са домаћих и међународних конференција. Од тог броја 34 рада је објављено у часописима са SCI листе.
Две докторске дисертације израђене на Катедри за пејзажни инжењеринг 2003. и 2006. године добиле су награде Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације.